Potrzebujesz wsparcia w wyborze odpowiedniego funduszu?

Odpowiedz na kilka pytań, które pomogą określić jaki rodzaj funduszy będzie najlepiej uwzględniał Twoje preferencje, doświadczenia oraz oczekiwania.

W wyniku udzielonych odpowiedzi otrzymasz listę przykładowych portfeli z klasami aktywów spełniających wybrane przez Ciebie kryteria.
Pamiętaj, że jest to wyłącznie sugestia i ostateczna decyzja powinna być podjęta według własnego uznania.

Określ jakim jesteś Inwestorem

KROK 3/4

1. Wiek:

2. Mój główny cel inwestycyjny:

3. Wybieram:

4. Produkty oszczędnościowo-inwestycyjne dominujące w moim portfelu:

5. Jaką część pieniędzy zainwestowałeś obecnie w fundusze akcyjne lub akcje?

6. Czy planujesz modyfikować swój portfel?

7. Jakie czynniki zachęcają Cię do inwestowania?

8. Jeśli posiadasz 5 000 PLN na 2 miesięcznej lokacie bankowej z kapitalizacją na koniec okresu, przy stałym oprocentowaniu na poziomie 3% w skali roku, ile wyniesie Twój zysk na czysto?

9. Polskie fundusze akcyjne uzyskały średnioroczną stopę zwrotu w ciągu ostatnich 5 lat (31.12.2008-30.12.2013):

10. Gdyby wartość zainwestowanych przez Ciebie środków spadła nagle o 10%, to czy kontynuowałbyś taką inwestycję?

Określ czas, w jakim chcesz ulokować środki

KROK 1/4

Określ swoje podejście do ryzyka inwestycyjnego

KROK 2/4

Określ obecną fazę cyklu koniunkturalnego

KROK 4/4

Jest to narzędzie oparte na teorii ekonomii i przedstawia 4 fazy modelowego cyklu koniunkturalnego. Wskazanie fazy cyklu pomoże wybrać odpowiednie kategorie produktów w danej fazie sytuacji rynkowej.

Pamiętaj, że rzeczywiste zachowania gospodarki nie muszą wiernie odzwierciedlać modelowego cyklu koniunktury rynkowej.

Oprocentowanie lokat i kredytów
- - - - -
Bezrobocie
- - - - -
Ceny nieruchomości
- - - - -
Inflacja
- - - - -
Płace
- - - - -
Produkcja
- - - - -
Oprocentowanie lokat i kredytów
Rośnie
Bezrobocie
Spadek
Ceny nieruchomości
Wzrost
Inflacja
Wzrost
Płace
Wzrost
Produkcja
Rośnie szybko
Oprocentowanie lokat i kredytów
Zaczyna spadać
Bezrobocie
Zaczyna rosnąć
Ceny nieruchomości
Wyhamowanie wzrostów
Inflacja
Wolniejszy spadek
Płace
Przestają rosnąć
Produkcja
Przestaje rosnąć
Oprocentowanie lokat i kredytów
Niskie
Bezrobocie
Stabilizacja / początek spadku
Ceny nieruchomości
Stabilizacja / początek wzrostu
Inflacja
Niska
Płace
Stabilizacja
Produkcja
Przyspiesza
Oprocentowanie lokat i kredytów
Niskie
Bezrobocie
Wysokie
Ceny nieruchomości
Spadki
Inflacja
Spadek
Płace
Spadek w ujęciu realnym
Produkcja
Spada

Planowana kwota inwestycji: PLN

Data wyceny:

fundusz kup online

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i reklamowy oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna, doradztwo inwestycyjne ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Prezentowany wynik oparty jest na automatycznej analizie udzielonych odpowiedzi i nie stanowi oceny indywidualnej dostosowanej do sytuacji udzielającego odpowiedzi.

Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje. Noble Funds TFI S.A. przy podjęciu ostatecznej decyzji inwestycyjnej sprawdzi jej odpowiedniość dla klienta zgodnie z wymogami prawa.

Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Oszczędnościowy, Noble Fund Obligacji, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty obciążające fundusze/subfundusze znajdują się w prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Pełna treść noty prawnej.