FDK Rentier FIZ

Inwestuj swoje oszczędności
w doświadczonym towarzystwie!

wynik funduszu

26,46%*

wynik funduszu

stopa zwrotu osiągnięta
w okresie od 20 września 2016
do 20 września 2021

9 lat

doświadczenia
w zarządzaniu
funduszami
obligacji korporacyjnych

4 mld

aktywów
pod
zarządzaniem

20

osób zaangażowanych
w proces inwestycyjny

1500

przeanalizowanych projektów

Fundusz Długu
Korporacyjnego
Rentier FIZ

Strategia inwestycyjna Funduszu skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu
oraz obejmowanych w całości przez niego. Taka forma inwestycji
na międzynarodowych rynkach finansowych od lat funkcjonuje
pod nazwą Private Debt.

Komitet Inwestycyjny ds. FDK Rentier FIZ

Paweł Homiński, CFA

Prezes Zarządu Noble Funds TFI, Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Licencjonowany doradca inwestycyjny (nr licencji 143). Z rynkiem finansowym związany od ponad 25 lat. Pracę zawodową rozpoczął w 1995 roku w Domu Maklerskim Magnus, później pracował dla funduszu East Capital Beteiligungen AG, a następnie od 1999 roku w PTE DOM S.A., gdzie zarządzał portfelem akcji funduszu. Z Noble Funds TFI związany od początku istnienia spółki tj. od 2006 r.

Rafał Lis

Partner Zarządzający w CVI Dom Maklerski sp. z o. o.

Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach
2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie Partner Zarządzający w Credit Value Investments Sp. z o.o.

Mikołaj Raczyński, CFA

Dyrektor Działu Zarządzania Funduszami

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Warszawskiej. Poprzednio pracował w dziale analiz Domu Inwestycyjnego Investors,
a w październiku 2013 r. dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako analityk. Później pełnił rolę zarządzającego funduszami, następnie
Dyrektora ds. Strategii Dłużnych (Head of Fixed Income and Cross Asset). Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Działu Zarządzania Funduszami.

Jarosław Riopka

Dyrektor ds. Długu Korporacyjnego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2364).
W latach 2005-2008 pracował jako analityk finansowy w firmie Raport S.A. W latach 2008-2010 pracował w Millennium TFI S.A. jako analityk rynku akcji oraz długu. W latach 2011-2012 pracował jako senior konsultant w dziale corporate finance w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton. W latach
2012-2018 pracował w banku inwestycyjnym Haitong Bank jako dyrektor odpowiedzialny za dział emisji instrumentów dłużnych (Debt Capital Markets).
W sierpniu 2018 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. na stanowisko Dyrektora ds. Długu Korporacyjnego (Head of Corporate Debt).

Wyniki historyczne

stan na dzień 20.09.2021

* Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków.

Źródło danych: noblefunds.pl

Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty

 

Serie Certyfikatów Inwestycyjnych

Termin przyjmowania zapisów*

Seria 13

od 27 września 2021 roku do 11 października 2021 roku

Seria 14

od 27 października 2021 roku do 10 listopada 2021 roku

Seria 15

od 29 listopada 2021 roku do 13 grudnia 2021 roku

Seria 16

od 27 grudnia 2021 roku do 10 stycznia 2022 roku

Seria 17

od 27 strycznia 2022 roku do 10 lutergo 2022 roku

Seria 18

od 28 lutego 2022 roku do 11 marca 2022 roku

 

*Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania Zapisów danej emisji. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania Zapisów na Certyfikaty danej emisji albo o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej emisji zostanie przekazana
w formie komunikatu aktualizującego, na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 20080)
w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt (w sposób określony w art. 35 Statutu).

OGÓLNE INFORMACJE O FUNDUSZU

Forma prawna funduszu Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Minimalna kwota inwestycji Minimalna wartość zakupu to cena jednego certyfikatu inwestycyjnego. W emisji serii 13 cena certyfikatu inwestycyjnego na dzień wyceny 20 września 2021 r. wynosi 108,70 PLN.
Cena emisyjna 108,70 PLN
Okres trwania funduszu Fundusz został utworzony na czas nieograniczony
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Opłata wstępna Maks. 3% wartości emisyjnej nabywanych Certyfikatów Inwestycyjnych.
Opłata za zarządzanie Zgodnie ze Statutem wynosi nie więcej niż 2,5% rocznie Wartości Aktywów Netto Funduszu
Profil inwestora Produkt kierowany jest do klientów o średnio-niskim poziomie akceptacji ryzyka
Wykup na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Wycena na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Opłata za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych

* Obecnie stawka opłaty została obniżona Uchwałą Zarządu Noble Funds TFI  do wysokości 2% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie.

**Noble Funds TFI zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 1 i 6 – 18 FDK Rentier FIZ.

Sieć dystrybucji

Instytucje sprawujące nadzór nad Noble Funds TFI i Funduszem

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego jest instytucją odpowiedzialną za kontrolę rynku finansowego, w tym zapewnienie zgodności wszelkich działań z obowiązującymi przepisami prawa. Noble Funds TFI S.A. jest instytucją objętą nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Działalność Towarzystwa jest prowadzona na mocy decyzji Komisji z dnia 16 października 2006 roku.

Bank depozytariusz

Bank Depozytariusz jest podmiotem kontrolującym zarządzanie aktywami funduszu i zapewnia prawidłowe wykorzystanie środków funduszu. W szczególności dba o przestrzeganie limitów inwestycyjnych, kontroluje również prawidłowość rozliczeń funduszu z uczestnikami oraz weryfikuje wyceny funduszu.