FDK Rentier FIZ

Inwestuj swoje oszczędności
w doświadczonym towarzystwie!

wynik funduszu

33,54%*

wynik funduszu

*stopa zwrotu osiągnięta
w okresie od 20 lutego
2019 do 20 lutego 2024

10 lat

doświadczenia
w zarządzaniu
funduszami
obligacji korporacyjnych

2,7 mld

aktywów
pod
zarządzaniem

20

osób zaangażowanych
w proces inwestycyjny

1500

przeanalizowanych projektów

Fundusz Długu
Korporacyjnego
Rentier FIZ

Strategia inwestycyjna Funduszu skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu
oraz obejmowanych w całości przez niego. Taka forma inwestycji
na międzynarodowych rynkach finansowych od lat funkcjonuje
pod nazwą Private Debt.

Komitet Inwestycyjny ds. FDK Rentier FIZ

Rafał Lis

Partner Zarządzający w CVI Dom Maklerski sp. z o. o.

Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie Partner Zarządzający w Credit Value Investments Sp. z o.o.

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z rynkiem
finansowym od ponad 20 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Domu Maklerskim BMT S.A., w swojej karierze pracowała w towarzystwach emerytalnych: Commercial Union BPH CU WBK S.A., Generali PTE S.A., MetLife PTE S.A., a także w towarzystwach funduszy inwestycyjnych AIG TFI S.A. i ING Investment Management S.A. W latach 2014-2022 zatrudniona była w Capital Partners TFI S.A., pełniąc funkcję zarządzające oraz wiceprezeski zarządu.
W październiku 2022 roku dołączyła do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako Dyrektor działu Zarządzania Funduszami, obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezeski Zarządu.

Jarosław Riopka

Dyrektor ds. Długu Korporacyjnego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2364).
W latach 2005-2008 pracował jako analityk finansowy w firmie Raport S.A. W latach 2008-2010 pracował w Millennium TFI S.A. jako analityk rynku akcji oraz długu. W latach 2011-2012 pracował jako senior konsultant w dziale corporate finance w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton. W latach
2012-2018 pracował w banku inwestycyjnym Haitong Bank jako dyrektor odpowiedzialny za dział emisji instrumentów dłużnych (Debt Capital Markets).
W sierpniu 2018 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. na stanowisko Dyrektora ds. Długu Korporacyjnego (Head of Corporate Debt).

Wyniki historyczne

stan na dzień 20.02.2024

* Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków.

Źródło danych: noblefunds.pl

Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty

 

Serie Certyfikatów Inwestycyjnych

Termin przyjmowania zapisów*

Seria 39

od 27 lutego 2024 r. do 11 marca 2024 r.

Seria 40

od 27 marca 2024 r. do 10 kwietnia 2024 r.

Seria 41

od 29 kwietnia 2024 r. do 13 maja 2024 r.

 

*Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania Zapisów danej emisji. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania Zapisów na Certyfikaty danej emisji albo o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej emisji zostanie przekazana
w formie komunikatu aktualizującego, na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 20080)
w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt (w sposób określony w art. 35 Statutu).

OGÓLNE INFORMACJE O FUNDUSZU

Forma prawna funduszu Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Minimalna kwota inwestycji Minimalna wartość zakupu to cena dziesięciu certyfikatów inwestycyjnych. W emisji serii 39 cena certyfikatu inwestycyjnego na dzień wyceny 20 lutego 2024 r. wynosi 132,03 PLN.
Cena emisyjna 132,03 PLN
Okres trwania funduszu Fundusz został utworzony na czas nieograniczony
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Opłata wstępna Maks. 3% wartości emisyjnej nabywanych Certyfikatów Inwestycyjnych.
Opłata za zarządzanie 2,5% rocznie Wartości Aktywów Netto Funduszu
Profil inwestora Produkt kierowany jest do klientów o średnio-niskim poziomie akceptacji ryzyka
Wykup na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Wycena na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Opłata za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych

*Noble Funds TFI zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 31 – 41 FDK Rentier FIZ.

Sieć dystrybucji

Przykładowe czynniki ryzyka

Ryzyko płynności Certyfikatów Inwestycyjnych
Certyfikaty Inwestycyjne poszczególnych emisji będą wykupywane w Dniu Wykupu, który zgodnie z przedstawioną w niniejszym Prospekcie definicją przypada w Dzień Wyceny wyznaczony na 20 dzień każdego miesiąca kalendarzowego, będący Dniem Giełdowym lub gdy w tym miesiącu 20 dzień nie jest Dniem Giełdowym to na najbliższy Dzień Giełdowy przypadający po 20 dniu danego miesiąca kalendarzowego. W przypadku podjęcia decyzji przez Uczestnika o wycofaniu się z inwestycji w Certyfikaty danej emisji w dniu innym niż Dzień Wykupu, taka możliwość istnieje poprzez zbycie Certyfikatów na regulowanym rynku wtórnym, na którym zostaną wprowadzone Certyfikaty danej emisji oraz poprzez zbycie Certyfikatów na rynku wtórnym na podstawie zawartych między stronami transakcji umów cywilnoprawnych. W związku z tym istnieje ryzyko ograniczonej płynności, które utożsamiane jest z brakiem możliwości wyjścia z inwestycji poprzez zbycie Certyfikatów danej emisji. Ponadto, Uczestnikowi grozi ryzyko zawarcia transakcji sprzedaży Certyfikatów po cenie niższej od Wartości Aktywów Netto na Certyfikat lub brakiem możliwości jej zawarcia. Ryzyko to może również potęgować występowanie innego rodzaju ryzyk, co dotyczy np.:

  1. ziszczenia się ryzyk o charakterze reputacyjnym, odnoszących się do Towarzystwa, Funduszu lub CVI Dom Maklerski sp. z o.o., któremu Towarzystwo zleciło zarządzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu, co może prowadzić do istotnego wzrostu liczby Certyfikatów zgłaszanych przez Uczestników do wykupu, skutkując również wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia redukcji wszystkich zgłoszonych żądań wykupu, podlegających realizacji w danym Dniu Wykupu;
  2. spadek zainteresowania Inwestorów nabyciem Certyfikatów na rynku regulowanym, na którym będą notowane, co utrudni zawarcie transakcji sprzedaży Certyfikatów (lub w skrajnym przypadku skutkować może brakiem możliwości zawarcia takiej transakcji).

 

Ryzyko związane z przyjętą strategią inwestycyjną oraz strukturą portfela inwestycyjnego
Ryzyko jest związane z prowadzeniem przez Fundusz działalności inwestycyjnej w zakresie lokowania Aktywów w obligacje korporacyjne
o podwyższonym ryzyku. Oprocentowanie takich obligacji jest co do zasady wyższe od innych innego rodzaju obligacji, ale z ich posiadaniem wiąże się podwyższone ryzyko inwestycyjne, dotyczące w szczególności sytuacji finansowej poszczególnych emitentów. Emitenci takich obligacji najczęściej nie posiadają ratingów kredytowych przyznanych przez uznane agencje ratingowe, a według wewnętrznych procedur oceny jakości kredytowej stosowanych w działalności lokacyjnej Funduszu, podmioty te mogą uzyskać ocenę poniżej ratingu inwestycyjnego.

 

 

 

 

 

 

Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, oszustw, błędów ludzkich, błędów systemowych, czy siły wyższej. W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji. Błędne działanie systemów może przejawiać się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń zewnętrznych, takich jak oszustwa, błędne działania systemów po stronie podmiotów zewnętrznych, klęski naturalne czy ataki terrorystyczne.

 

Ryzyko wyceny Aktywów Funduszu
W związku z dokonywaniem wyceny Aktywów Funduszu, istnieje ryzyko dokonania błędnej wyceny Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny i związanej z tym możliwości zaniżenia lub zawyżenia kwoty wypłaty z tytułu wykupu Certyfikatów, wypłaty kwoty likwidacyjnej, lub też ustalenia ceny sprzedaży Certyfikatów Inwestycyjnych w oparciu o zaniżoną, lub zawyżoną wartość Certyfikatów. Szczególnie w przypadku wyceny instrumentów nienotowanych na Aktywnym Rynku, istnieje ryzyko, że wyceniona wartość odbiega od rzeczywistej wartości rynkowej możliwej do uzyskania na Aktywnym Rynku, z uwagi na konstrukcję modeli wyceny oraz rodzaj zastosowanych do modeli danych wejściowych. Należy również wspomnieć o możliwości zmian zasad wyceny Aktywów Funduszu w przypadku konieczności dostosowania zapisów Statutu do zmieniających się przepisów prawa oraz praktyki rynkowej. Na dzień Zatwierdzenia Prospektu Emitent ocenia zarówno prawdopodobieństwo zmaterializowania się powyższego ryzyka w okresie ważności Prospektu, jak również jego istotność jako wysoką.

Materiał ma charakter marketingowy.