FDK Rentier FIZ

Inwestuj swoje oszczędności
w doświadczonym towarzystwie!

wynik funduszu

30,33%*

wynik funduszu

*stopa zwrotu osiągnięta
w okresie od 20 lutego
2018 do 20 lutego 2023

9 lat

doświadczenia
w zarządzaniu
funduszami
obligacji korporacyjnych

4 mld

aktywów
pod
zarządzaniem

20

osób zaangażowanych
w proces inwestycyjny

1500

przeanalizowanych projektów

Fundusz Długu
Korporacyjnego
Rentier FIZ

Strategia inwestycyjna Funduszu skupia się na udzielaniu finansowania dłużnego przedsiębiorstwom w formule niepublicznych emisji obligacji kierowanych do Funduszu
oraz obejmowanych w całości przez niego. Taka forma inwestycji
na międzynarodowych rynkach finansowych od lat funkcjonuje
pod nazwą Private Debt.

Komitet Inwestycyjny ds. FDK Rentier FIZ

Rafał Lis

Partner Zarządzający w CVI Dom Maklerski sp. z o. o.

Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie Partner Zarządzający w Credit Value Investments Sp. z o.o.

Joanna Kwiatkowska-Rulnicka

Wiceprezeska Zarządu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Zarządzanie, specjalności Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Związana z rynkiem
finansowym od ponad 20 lat. Pracę zawodową rozpoczęła w 1999 roku w Domu Maklerskim BMT S.A., w swojej karierze pracowała w towarzystwach emerytalnych: Commercial Union BPH CU WBK S.A., Generali PTE S.A., MetLife PTE S.A., a także w towarzystwach funduszy inwestycyjnych AIG TFI S.A. i ING Investment Management S.A. W latach 2014-2022 zatrudniona była w Capital Partners TFI S.A., pełniąc funkcję zarządzające oraz wiceprezeski zarządu.
W październiku 2022 roku dołączyła do zespołu Noble Funds TFI S.A. jako Dyrektor działu Zarządzania Funduszami, obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezeski Zarządu.

Jarosław Riopka

Dyrektor ds. Długu Korporacyjnego

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Koszalińskiej. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2364).
W latach 2005-2008 pracował jako analityk finansowy w firmie Raport S.A. W latach 2008-2010 pracował w Millennium TFI S.A. jako analityk rynku akcji oraz długu. W latach 2011-2012 pracował jako senior konsultant w dziale corporate finance w firmie audytorsko-doradczej Grant Thornton. W latach
2012-2018 pracował w banku inwestycyjnym Haitong Bank jako dyrektor odpowiedzialny za dział emisji instrumentów dłużnych (Debt Capital Markets).
W sierpniu 2018 roku dołączył do zespołu Noble Funds TFI S.A. na stanowisko Dyrektora ds. Długu Korporacyjnego (Head of Corporate Debt).

Wyniki historyczne

stan na dzień 20.03.2023

* Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków.

Źródło danych: noblefunds.pl

Terminy przyjmowania zapisów na Certyfikaty

 

Serie Certyfikatów Inwestycyjnych

Termin przyjmowania zapisów*

Seria 27

Od 27 lutego 2023 roku do 13 marca 2023 roku

Seria 28

Od 27 marca 2023 roku do 11 kwietnia 2023 roku

Seria 29

Od 27 kwietnia 2023 roku do 10 maja 2023 roku

Seria 30

Od 29 maja 2023 roku do 2 czerwca 2023 roku

 

*Towarzystwo może zmienić terminy rozpoczęcia lub zakończenia przyjmowania Zapisów danej emisji. Informacja o zmianie terminów przeprowadzania Zapisów na Certyfikaty danej emisji albo o odwołaniu przyjmowania Zapisów na Certyfikaty danej emisji zostanie przekazana
w formie komunikatu aktualizującego, na zasadach określonych w art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 20080)
w sposób, w jaki został udostępniony Prospekt (w sposób określony w art. 35 Statutu).

OGÓLNE INFORMACJE O FUNDUSZU

Forma prawna funduszu Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Minimalna kwota inwestycji Minimalna wartość zakupu to cena dziesięciu certyfikatów inwestycyjnych. W emisji serii 27 cena certyfikatu inwestycyjnego na dzień wyceny 20 lutego 2022 r. wynosi 120,85 PLN.
Cena emisyjna 120,85 PLN
Okres trwania funduszu Fundusz został utworzony na czas nieograniczony
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Opłata wstępna Maks. 3% wartości emisyjnej nabywanych Certyfikatów Inwestycyjnych.
Opłata za zarządzanie Zgodnie ze Statutem wynosiła nie więcej niż 2,5% rocznie Wartości Aktywów Netto Funduszu
Profil inwestora Produkt kierowany jest do klientów o średnio-niskim poziomie akceptacji ryzyka
Wykup na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Wycena na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Opłata za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych

* Obecnie stawka opłaty została obniżona Uchwałą Zarządu Noble Funds TFI  do wysokości 2% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie.

**Noble Funds TFI zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 19 – 30 FDK Rentier FIZ.

Sieć dystrybucji

Przykładowe czynniki ryzyka

Ryzyko kredytowe
Związane jest z możliwością braku spłaty odsetek i kapitału przez emitenta, spowodowaną czasową lub trwałą utratą płynności przez emitenta, bądź też utratą przez niego wypłacalności. Na ryzyko kredytowe emitenta ma wpływ ogólna sytuacja makroekonomiczna kraju, sytuacja branży, w której działa, jego pozycja rynkowa, sytuacja finansowa, a w szczególności poziom zadłużenia i zdolność generowania gotówki niezbędnej do obsługi zadłużenia, a także dostępność alternatywnych źródeł finansowania. Ryzyko kredytowe obejmuje również ryzyko związane z obniżeniem ratingu kredytowego emitenta przez agencję ratingową i wynikający z niego spadek cen dłużnych papierów wartościowych. Ponieważ, zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną, jedną z podstawowych kategorii lokat Fundusz będą dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż Skarb Państwa, ryzyko kredytowe jest jednym z głównych źródeł generowania wartości dla Funduszu. W celu optymalizowania relacji ryzyka i oczekiwanego zwrotu z inwestycji Fundusz stosuje analizę wiarygodności kredytowej emitentów lub gwarantów a także odpowiednie zasady rozproszenia ryzyka pomiędzy większą ilość emitentów. Maksymalny udział papierów wartościowych jednego emitenta w aktywach netto Funduszu nie może być wyższy niż 20%.

 

Ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji w Certyfikaty
Ryzyko to polega na niemożliwości przewidzenia przyszłych zmian wycen aktywów wchodzących w skład portfela Funduszu i w konsekwencji niemożności przewidzenia zmian Wartości Aktywów Netto na Certyfikat. Stopa zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne Funduszu jest zależna zarówno od ceny Certyfikatu Inwestycyjnego w dniu objęcia lub nabycia przez Uczestnika, wielkości poniesionej opłaty za wydanie Certyfikatu Inwestycyjnego, kosztów ponoszonych przez Fundusz, jak i od ceny Certyfikatu Inwestycyjnego z dnia sprzedaży, lub Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny w Dniu Wykupu. W przypadku uzyskania dodatniej stopy zwrotu Uczestnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, co obniży uzyskaną przez Uczestnika wielkość stopy zwrotu. Z uwagi na fakt, iż ceny Certyfikatów Inwestycyjnych mogą charakteryzować się dużą zmiennością, uzyskana stopa zwrotu zależy w dużej mierze od konkretnych dat nabycia
i sprzedaży, bądź Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej dotyczącej uczestnictwa w Funduszu Inwestorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na poziom swojej awersji do ryzyka inwestycyjnego rozumiany jako możliwa do zaakceptowania zmienność wartości Certyfikatów Inwestycyjnych oraz dopuszczalny poziom straty z inwestycji. W konsekwencji Inwestor powinien rozważyć, czy jest skłonny zaakceptować przejściowy, nawet znaczny spadek wartości swojej inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne oraz czy jest skłonny ponieść ryzyko poniesienia straty wskutek ulokowania środków w Certyfikaty Inwestycyjne.

 

 

 

 

 

 

Ryzyko braku płynności Certyfikatów Inwestycyjnych serii 27
Ze względu na fakt, że Certyfikaty Inwestycyjne serii 27 nie są i nie będą przedmiotem notowań i obrotu na rynku zorganizowanym istnieje ryzyko, że obrót tymi Certyfikatami może być bardzo ograniczony, wskutek czego ich posiadacze nie będą mogli ich zbywać w dowolnie wybranym momencie i po satysfakcjonującej ich cenie. W takim przypadku jedynym sposobem na wyjście z inwestycji będzie przedstawienie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 27 do wykupienia przez Fundusz, co jest możliwe tylko w zdefiniowanych w statucie  Funduszu okresach wykupu i jest wyłączone w ciągu pierwszych 90 dni od daty przydziału certyfikatów.

 

Ryzyko operacyjne
Ryzyko operacyjne polega na możliwości poniesienia strat w wyniku niewłaściwych lub zawodnych procesów wewnętrznych, błędów ludzkich, czy błędów systemowych. W szczególności, zawodny proces lub błąd ludzki może spowodować błędne lub opóźnione zrealizowanie bądź rozliczenie transakcji. Błędne działanie systemów może przejawia się zawieszeniem systemów komputerowych. Istnieje także ryzyko w postaci możliwości poniesienia strat w wyniku zajścia niekorzystnych zdarzeń zewnętrznych, takich jak klęski naturalne czy ataki terrorystyczne. Towarzystwo stara się ograniczać ryzyko operacyjne poprzez stosowanie odpowiednich systemów i procedur.

 

Ryzyko makroekonomiczne
Na wartość akcji w spółkach publicznych i niepublicznych lub udziałów w spółkach niepublicznych wpływ mają czynniki makroekonomiczne takie jak: tempo wzrostu gospodarczego, stopień nierównowagi makroekonomicznej, deficyt budżetowy, handlowy i obrotów bieżących, wielkość popytu konsumpcyjnego, poziom inwestycji, wysokość stóp procentowych, kształtowanie się poziomu depozytów i kredytów sektora bankowego, wielkość zadłużenia krajowego, sytuacja na rynku pracy, wielkość i tendencje kształtowania się poziomu inflacji, wielkość i tendencje kształtowania się poziomu cen surowców, sytuacja geopolityczna – zmiana któregokolwiek z w/w czynników może mieć negatywny wpływ na wyceny akcji lub udziałów.

 

Ryzyko rynku niepublicznego
Ryzyko to wynika z inwestowania w instrumenty nie notowane na rynku publicznym, elementem składowym ryzyka rynku niepublicznego jest m.in. Ryzyko operacyjne transakcji i aktywów niepublicznych, ryzyko prawne, ryzyko wyceny oraz ryzyko transparentności. Ryzyka takie na rynku niepublicznym mogą przekraczać poziom analogicznego ryzyka aktywów nabywanych na rynku publicznym.

Materiał ma charakter marketingowy.