Korzystanie z serwisu internetowego www.noblefunds.pl odbywa się zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Noble Funds TFI S.A.) i chroniona jest prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Noble Funds TFI S.A. posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione. Informacje i dane znajdujące się w serwisie internetowym są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych oraz reklamowych i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy a dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji inwestycyjnej w jakiekolwiek instrumenty finansowe, ani jako podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Informacje te nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, doradztwa podatkowego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Jednakże skorzystanie przez użytkownika z informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, jako przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej, następuje wyłącznie na jego ryzyko.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy inwestycyjnych wiąże się z ryzykami, a Fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Przedstawione wyniki inwestycyjne funduszy są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się odpowiednio w prospekcie informacyjnym lub w warunkach emisji. Dokumenty te dostępne są odpowiednio w siedzibie Noble Funds TFI S.A., na stronie internetowej www.noblefunds.pl lub u Dystrybutorów. Noble Funds TFI S.A. jako podmiot uprawniony do zarządzania cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych. Historyczne wyniki poszczególnych strategii inwestycyjnych nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje we wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe, dokonywane przez Noble Funds TFI S.A. są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty zainwestowanego kapitału. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji jest uzależniona od wartości składników portfela inwestycyjnego w momencie jego zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranych prowizji i podatków wynikających z przepisów prawa, tabel opłat czy regulaminów. Wysokość i sposób pobierania opłat manipulacyjnych określają tabele opłat. Potencjalny klient powinien przed nabyciem jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego wnikliwie przeczytać prospekt informacyjny, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazują ryzyko, koszty i opłaty związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Wartość aktywów netto Subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Oszczędnościowy może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a Noble Fund Obligacji, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP. Noble Fund Africa and Frontier lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty i inne koszty obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym,Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Potencjalny klient przed zawarciem z Noble Funds TFI S.A. umowy o zarządzanie portfelami instrumentów finansowych powinien zapoznać się z Regulaminem świadczenia usług zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz być świadomym ryzyk związanych z inwestowaniem Noble Funds TFI S.A. w poszczególne instrumenty finansowe. Potencjalny klient przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych funduszy zamkniętych Noble Funds TFI S.A. powinien wnikliwie zapoznać się z warunkami emisji oraz statutem danego zamkniętego funduszu inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Noble Funds TFI S.A. jest spółką z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

Noble Funds TFI S.A. uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2006 roku. Organem sprawującym nadzór nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).