aktualności

25/04/2013

Subfundusze Noble Funds zwycięzcami ratingu Forbes

W najnowszym ratingu Magazynu Forbes (nr 04/2013) subfundusze Noble Fund Akcji oraz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek zwyciężyły w kategorii funduszy akcji uniwersalnych oraz funduszy akcji małych i średnich spółek, w przyjętych trzech okresach czasowych 1 roku oraz 3 i 5 lat.

Noble Fund Akcji

  • subfundusz inwestuje co najmniej 70% aktywów w akcje, poszukując przede wszystkim spółek innowacyjnych i posiadających przewagi konkurencyjne, w tym do 25% wartości aktywów może być inwestowane za granicą, m.in. w akcje spółek z ciekawych sektorów niereprezentowanych na GPW
  • minimalna kwota inwestycji 500 PLN
  • gdzie mogę kupić subfundusz
  • aktualne notowania i wycena

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

  • subfundusz inwestuje w akcje małych i średnich spółek o dużych perspektywach wzrostu
  • minimalna kwota inwestycji 500 PLN
  • gdzie mogę kupić subfundusz
  • aktualne notowania i wycena

Przyznane oceny w ratingu powiązane są z wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości (dane za okres 1 roku: 30.12.2011 – 28.12.2012; 3 lat: 31.12.2009 – 28.12.2012; 5 lat: 28.12.2007 – 28.12.2012). Subfundusze Noble Fund Akcji oraz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS) (dalej: Fundusz) nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające Fundusz znajdują się w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego (Kluczowych Informacjach dla Inwestorów - KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych oraz funduszy akcji małych i średnich spółek Magazynu Forbes nr 04/2013.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.