aktualności

11/06/2013

Noble Fund Akcji MiŚS najlepszy zdaniem konkurencji

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚŚ) to najlepszy fundusz w kategorii funduszy akcji małych i średnich spółek według zarządzających ankietowanych przez dziennik „Puls Biznesu”. Eksperci anonimowo wskazali konkurencyjne produkty, w które sami zainwestowaliby własne środki. Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek okazał się bezkonkurencyjny w swojej kategorii zdobywając ponad 35% głosów zarządzających. Eksperci docenili stabilne, ponadprzeciętne wyniki subfunduszu w krótkim i długim terminie oraz dobrą selekcję spółek w portfelu. Subfunduszem współzarządza Andrzej Domański.

Więcej informacji o rankingu tutaj.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS)

  • subfundusz inwestuje w akcje małych i średnich spółek o dużych perspektywach wzrostu
  • minimalna kwota inwestycji: pierwsza wpłata 500 PLN, kolejne 100 PLN
  • gdzie mogę kupić subfundusz
  • aktualne notowania i wycena

 

Niniejszy dokument jest jedynie materiałem informacyjnym. Nie powinien być on w szczególności rozumiany jako rekomendacja inwestycyjna ani jako inna podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Skorzystanie z niniejszego materiału jako podstawy bądź przesłanki do podjęcia decyzji inwestycyjnej następuje wyłącznie na ryzyko osoby, która taką decyzję podejmuje, a Noble Funds TFI S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie decyzje inwestycyjne. Wszystkie opinie i prognozy przedstawione w tym opracowaniu są jedynie wyrazem najlepszej wiedzy i opinii autorów na moment przekazania niniejszego dokumentu odbiorcy i mogą ulegać zmianie w późniejszym okresie. W takim przypadku Noble Funds TFI S.A. nie ma obowiązku aktualizacji tego materiału. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego. Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych w przyszłości. Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (dalej: Fundusz) nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa Funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfeli inwestycyjnych. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające Fundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.