aktualności

03/10/2013

Kolejny sukces subfunduszy Noble Funds

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS) oraz Noble Fund Mieszany to najlepsze fundusze w swoich kategoriach rynkowych – wskazuje najnowszy ranking Rzeczpospolitej.

Noble Fund Mieszany zajął I. miejsce w grupie funduszy aktywnej alokacji, uzyskując najwyższy wzrost portfela. Subfundusz zwyciężył w zestawieniach prezentujących wyniki inwestowania jednorazowego oraz systematycznego, w okresie 5 lat (1.10.2008 – 23.09.2013), wypracowując odpowiednio 48,7% oraz 30,8%. Noble Fund Akcji MiŚŚ zajął I. miejsce w rankingu systematycznego inwestowania w kategorii funduszy akcji małych i średnich spółek, osiągając w analogicznym okresie wynik na poziomie 43,4%.

Noble Fund Mieszany

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS)

 

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w zaprezentowanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.