aktualności

27/02/2014

Noble Funds TFI ponownie triumfuje

Subfundusze Noble Funds po raz kolejny zwyciężyły w ratingu Forbesa (03/2014). W tegorocznej edycji zestawienia Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS) oraz Noble Fund Mieszany zajęły 1. miejsca w swoich kategoriach rynkowych.

Sukces subfunduszy to efekt wysokiej powtarzalności bardzo dobrych wyników inwestycyjnych w okresach ostatnich 12, 36 i 60 miesięcy (28.12.2012-30.12.2013; 31.12.2010-30.12.2013; 31.12.2008-30.12.2013). Noble Fund Mieszany uzyskał maksymalną, 5 gwiazdkową ocenę ratingową w każdym z trzech analizowanych okresów.

Wysokie oceny uzyskały także subfundusze Noble Fund Akcji, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, które zajęły miejsca w TOP 10 zestawienia w swoich kategoriach rynkowych. Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, klasyfikowany ze względu na okres swojego działania za 12 i 36 miesięcy, uzyskał maksymalne oceny 5 gwiazdek w obu uwzględnionych okresach.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 38,9%, 31,9%, 100,7%)
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2013
 • najlepszy fundusz w swojej kategorii zdaniem konkurencji
 • najwyższa ocena ratingowa Analiz Online

Noble Fund Mieszany

 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 18,2%, 22,7%, 73,2%)
 • najlepszy fundusz w swojej kategorii według Pulsu Biznesu
 • pierwsze miejsce w rankingu Rzeczpospolitej

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

 • najwyższe oceny w rankingu Forbes 2014 za okres 1 roku i 3 lat (stopy zwrotu kolejno 13,8% i 14,2%)
 • zwycięzca rankingu Rzeczpospolitej
 • pierwsze miejsce w rankingach Parkietu, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu

Noble Fund Akcji

 • 5 gwiazdek w kategorii funduszy akcji uniwersalnych za okres 5 lat (stopa zwrotu 92,1%)
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2013
 • najwyższa ocena ratingowa Analiz Online

 

Wszystkie subfundusze do nabycia bez prowizji za zakup w ramach usługi Noble Funds Online 

 

Źródło: Forbes, Rating Funduszy Forbesa: bez ryzyka, 27.02.2014 r.

Przyznane oceny w ratingu powiązane są z wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości (dane za okres 1 roku: 28.12.2012-30.12.2013; 3 lat: 31.12.2010-30.12.2013; 5 lat: 31.12.2008-30.12.2013). Subfundusz Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS), Noble Fund Mieszany, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (dalej: subfundusz) nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2014.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.