aktualności

12/03/2014

Najlepsi z najlepszych według Analiz Online

Subfundusze Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Noble Fund Mieszany zdobyły nagrody Alfa 2013 przyznawane przez portal Analizy Online dla najlepszych funduszy na rynku. W przypadku każdego funduszu oceniano jego efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek został uznany za najlepszy fundusz akcji polskich małych i średnich spółek, a Noble Fund Mieszany za najlepszy fundusz aktywnej alokacji w 2013 roku.

To kolejne wyróżnienie dla zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. funduszy, podkreślające ich wysoką pozycję rynkową. W ostatnim czasie zostały docenione m.in. przez Forbes, Rzeczpospolitą oraz Puls Biznesu .

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

  • najlepszy fundusz akcji polskich małych i średnich spółek w 2013 roku
  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 38,9%, 31,9%, 100,7%)
  • najwyższa ocena ratingowa Analiz Online - 5 gwiazdek

Noble Fund Mieszany

  • najlepszy fundusz aktywnej alokacji w 2013 roku
  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 18,2%, 22,7%, 73,2%)
  • pierwsze miejsce w rankingu Rzeczpospolitej

 

Nagrodzone subfundusze do nabycia bez prowizji za zakup w ramach usługi Noble Funds Online 

 

Przyznane oceny w ratingu Forbes 2014 powiązane są z wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości (dane za okres 1 roku: 28.12.2012-30.12.2013; 3 lat: 31.12.2010-30.12.2013; 5 lat: 31.12.2008-30.12.2013). Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS), Noble Fund Mieszany (dalej: subfundusz) nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.