aktualności

20/05/2014

Noble Fund Obligacji – nowość w ofercie

Subfundusz Noble Fund Obligacji to nowa propozycja Noble Funds TFI skierowana do klientów zainteresowanych inwestowaniem w fundusze dłużne.

Noble Fund Obligacji stanowi dopełnienie funduszu parasolowego Noble Funds FIO jako produkt o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego, który inwestuje w dłużne papiery wartościowe (głównie obligacje emitowane przez Skarb Państwa i bony skarbowe) oraz instrumenty rynku pieniężnego. Wzorcem służącym do oceny efektywności inwestycji w subfundusz, czyli benchmarkiem, jest Treasury BondSpot Poland Index (TBSP.Index).

Współzarządzającymi subfunduszem są Andrzej Lis, Andrzej Domański oraz Tomasz Manowiec.

Subfundusz Obligacji domyka ofertę produktową Towarzystwa jeśli chodzi o parasolowy fundusz Noble Funds FIO. W ramach struktury parasolowej inwestorzy mogą bezpodatkowo realizować zyski i przenosić oszczędności pomiędzy ośmioma subfunduszami o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych, od akcyjnych, przez fundusze aktywnej alokacji, aż do najbardziej bezpiecznych rozwiązań, którymi są fundusze obligacji i rynku pieniężnego. - mówi Paweł Homiński, członek zarządu Noble Funds TFI.

 

Dlaczego Noble Funds TFI?

  • Stabilny zespół zarządzających
  • Powtarzalne, bardzo dobre wyniki inwestycyjne
  • Nagrody dla funduszy, przyznane przez niezależne podmioty
  • Stale w czołówce rankingów funduszy inwestycyjnych

 

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w zaprezentowanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Pieniężny, Noble Funds Obligacji, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.