aktualności

26/02/2016

Fundusze Noble Funds kolejny raz liderami rankingu Forbes

W tegorocznej edycji magazynu Forbes (03/2016) subfundusze Noble Funds po raz kolejny zajęły najwyższe miejsca. W bieżącej edycji zestawienia fundusze Noble Fund Mieszany oraz Noble Fund Timingowy zajęły 1. miejsca w kategorii funduszy zrównoważonych, natomiast w kategorii funduszy stabilnego wzrostu na szczycie znalazł się Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus. .

Sukces subfunduszy to efekt wysokiej powtarzalności bardzo dobrych wyników inwestycyjnych w okresach ostatnich 12, 36 i 60 miesięcy. Wszystkie trzy fundusze uzyskał maksymalną, 5 gwiazdkową ocenę ratingową w każdym z trzech analizowanych okresów.

Wysoką ocenę uzyskał także subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, który zajął drugie miejsce w zestawieniu w kategorii funduszy akcji małych spółek.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

 • drugie miejsce w ratingu magazynu Forbes 2016 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 11,8%, 33,44%, 26,70%)
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2013
 • najlepszy fundusz 2013 roku w swojej kategorii zdaniem konkurencji
 • najwyższa ocena ratingowa Analiz Online w 2013 roku

Noble Fund Mieszany

 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2016 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 5,92%, 14,46%, 18,79%)
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014
 • najlepszy fundusz w swojej kategorii według Pulsu Biznesu w 2014 roku
 • pierwsze miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w 2014 roku

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2016 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 6,17%, 19,86%, 20,29%)
 • najwyższe oceny w rankingu Forbes 2014 za okres 1 roku i 3 lat
 • zwycięzca rankingu Rzeczpospolitej
 • pierwsze miejsce w rankingach Parkietu, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu

Noble Fund Timingowy

 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2016 (stopy zwrotu za 1 rok, 3 i 5 lat kolejno 8,95%, 5,19%, 7,07%)

 

 

Źródło: Forbes, Rating Funduszy Forbesa: bez ryzyka, 03.2016 r.

Przyznane oceny w ratingu powiązane są z wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości (dane za okres 1 roku: 30.12.2014-30.12.2015; 3 lat: 28.12.2012-30.12.2015; 5 lat: 30.12.2010-30.12.2015). Subfundusz Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS), Noble Fund Mieszany, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (dalej: subfundusz) nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2016.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.