aktualności

11/03/2016

Noble Funds zdobywa dwie kolejne nagrody!

Fundusze Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus  zostały wyróżnione prestiżową nagrodą Złoty portfel przyznawaną przez Gazetę Giełdy i Inwestorów ''Parkiet'', w kategoriach odpowiednio „Najlepszy fundusz stabilnego wzrostu” oraz ,,Najlepszy fundusz akcji polskich. Subfundusze zostały wyróżnione za wysokie wyniki inwestycyjne.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

  • drugie miejsce w ratingu magazynu Forbes 2016
  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014
  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2013
  • najlepszy fundusz 2013 roku w swojej kategorii zdaniem konkurencji
  • najwyższa ocena ratingowa Analiz Online w 2013 roku

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2015
  • najwyższe oceny w rankingu Forbes 2014 za okres 1 roku i 3 lat
  • zwycięzca rankingu Rzeczpospolitej 2013
  • pierwsze miejsce w rankingach Parkietu, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu 2013

 

 

Subfundusz nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Przyznane oceny w skali od (*) do (*****) (ocena maksymalna) pochodzą z ratingu funduszy akcji uniwersalnych, funduszy akcji małych i średnich spółek, funduszy mieszanych i funduszy stabilnego wzrostu Magazynu Forbes nr 03/2014.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.