aktualności

01/06/2017

Połączenie Noble Funds TFI S.A. oraz Open Finance TFI S.A.

Niniejszym informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2017 r. nastąpiło prawne połączenie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Noble Funds TFI”) oraz Open Finance Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: „Open Finance TFI”). Połączenie spółek nastąpiło przez przejęcie, gdzie spółką przejmującą jest Noble Funds TFI. Połączenie nastąpiło w drodze przeniesienia na Noble Funds TFI całego majątku Open Finance TFI w zamian za akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, które Noble Funds TFI wydało akcjonariuszom Open Finance TFI.

Po połączeniu organem zarządzającym funduszami inwestycyjnymi utworzonymi przez Open Finance TFI zostało Noble Funds TFI.

Spółka powstała w wyniku połączenia zarządzać będzie aktywami o łącznej wartości 8,05 mld złotych (stan na dzień połączenia). Proces połączenia jest uzasadniony zarówno od strony strategicznej, jak i operacyjno-kosztowej. Dalszy rozwój Noble Funds TFI będzie opierał się o najlepsze praktyki i kompetencje połączonych spółek przyczyniając się do powstania bogatszej oferty funduszy dla klientów obu połączonych spółek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.