aktualności

29/12/2017

Produkty Noble Funds na 5 gwiazdek

Subfundusze Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Noble Fund Mieszany uzyskały najwyższą ocenę 5 gwiazdek w najnowszym ratingu przygotowanym przez zespół Analiz Online S.A.

Największą zaletą Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek jest udana selekcja krajowych spółek, wsparta istotnym udziałem podmiotów zagranicznych. Nie mniej ważna jest jednak ciągłość zarządzania – za wyniki portfela od lat odpowiedzialna jest ta sama osoba. W efekcie zarówno wyniki krótko-, jak i długoterminowe plasują fundusz w czołówce, co w przypadku tej grupy jest szczególnie trudne do utrzymania - pisze redakcja.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek od początku 2017 roku zyskał 12,43%, natomiast w ostatnich 3 latach przyniósł inwestorom zysk na poziomie 37,04%.

Noble Fund Mieszany to fundusz, którego zarządzający w części akcyjnej unika „przedywersyfikowania” portfela i odważnie zakłada się z rynkiem. Wysoka jakość selekcji i swoboda w zarządzaniu zdecydowanie pomagają w uzyskiwaniu konkurencyjnych wyników. Na korzyść rozwiązania działa również efektywne dobieranie papierów zagranicznych emitentów, które częściowo uniezależniają wyniki funduszu od krajowej koniunktury - dodaje redakcja.

Noble Fund Mieszany, który w ofercie TFI znajduje się od 2006, tylko w mijającym roku zyskał 10,17%.

Analizy Online S.A. to niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje poszczególne obszary rynku kapitałowego, w tym rynek funduszy inwestycyjnych. Pełny rating: Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek oraz Noble Fund Mieszany.


Cieszę się, że po raz kolejny nasza praca została doceniona w tak prestiżowym ratingu. Fakt, że aż trzy nasze produkty znajdują się w gronie 15 najlepiej ocenianych przez Analizy Online funduszy inwestycyjnych, potwierdza skuteczność realizowanej przez nas strategii. Nasz zespół stale pracuje nad tym, aby dostarczać na rynek stabilne i godne zaufania produkty. Jestem przekonany, że w dobie rosnącego zainteresowania produktami indeksowymi i ETF-ami jest miejsce na dobrze zarządzane fundusze aktywne. W przyszłości będziemy nadal rozwijać nasze umiejętności właściwej selekcji spółek i konstrukcji portfeli tak, aby nasze produkty dostarczały Klientom satysfakcjonujące rezultaty inwestycyjne - podkreśla Paweł Homiński, członek zarządu Noble Funds TFI S.A.


 

 

 

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

  • najwyższy rating Analiz Online 2017
  • drugie miejsce w ratingu magazynu Forbes 2016
  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014
  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2013
  • najlepszy fundusz 2013 roku w swojej kategorii zdaniem konkurencji
  • najwyższa ocena ratingowa Analiz Online w 2013 roku

Noble Fund Mieszany

Noble Fund Akcji

 

Nagrodzone subfundusze do nabycia online oraz u Dystrybutorów.

 

Przyznana ocena w skali od * do ***** (ocena maksymalna) dla subfunduszy Noble Fund Mieszany oraz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek pochodzi z ratingu funduszy niezależnej firmy badawczej Analizy Online S.A. – źródło ratingu: www.analizy.pl. Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy wiąże się z ryzykiem, a Fundusze/Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Mieszany może lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski a także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego, państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów. Informacje zawarte w niniejszym materiale reklamowym mają charakter promocyjny i nie należy ich traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych w rozumieniu zapisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. 2005 nr 206, poz. 1715, z późn. zm.), w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe. Informacje przedstawione w materiale reklamowym nie stanowią doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem nadzoru nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.