Zasady Ładu Korporacyjnego są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne instytucji nadzorowanych, w tym relację z udziałowcami i klientami, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

W dniu 27 czerwca 2018 r. Rada Nadzorcza Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przyjęła dokument „Ocena stosowania w roku 2017 zasad wprowadzonych dokumentem Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych z dnia 22 lipca 2014 r., wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego”, zgodnie z którym to dokumentem Rada Nadzorcza nie zidentyfikowała w dotychczasowej działalności Spółki istotnych odstępstw w zakresie prawidłowego wdrażania i stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce. Tym samym w ocenie Rady Nadzorczej Spółka prawidłowo wdrożyła i stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego.

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie podjęło decyzję o wdrożeniu zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych", stanowiących załącznik do uchwały nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 lipca 2014 r. (poz. 17) i tym samym Spółka stosować się będzie do tych zasad począwszy od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zbiór zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa powyżej jest dostępny na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym (zaprezentowanym w tabeli) i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Prospektu Informacyjnego oraz dokumentem Kluczowe Informacje dla Inwestora (KIID). Pełna treść noty prawnej.