Noble Funds Oferta


Noble Fund
Timingowy

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 31.07.2008 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 146,36 PLN
Maks. cena nabycia 150,89 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

21,1 mln PLN

(stan na dzień 31.12.2019)
Benchmark brak

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu, jako subfunduszu elastycznego inwestowania, poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynków akcyjnych i dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale VI Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części II rozdziale VI Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.12.2019

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 31.12.2019

Alokacja geograficzna portfela akcji

stan na dzień 31.12.2019

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.