Pytania i odpowiedzi

Co to jest Usługa Noble Funds Online?

Usługa Noble Funds Online to wygodny i prosty sposób zarządzania swoimi inwestycjami (funduszami inwestycyjnymi) z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Dzięki dostępowi do Serwisu transakcyjnego masz możliwość weryfikowana stanu posiadanych inwestycji, kupowania (nabycia), zamieniania (konwersje/zamiany) lub sprzedawania (odkupienia) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz składania dyspozycji dostępnych w ramach Usługi.

W jaki sposób mogę stać się Klientem Usługi Noble Funds Online?

Osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę online z jednoczesnym zakupem (już od 500 zł) jednostek uczestnictwa wybranego funduszu inwestycyjnego, dostępnego w ramach Usługi Noble Funds Online, przy użyciu prostego Wniosku rejestracyjnego.

Osoby prawne i osoby fizyczne mogą zawrzeć umowę osobiście:

  • w siedzibie Noble Funds TFI S.A. w Warszawie, ul. Przyokopowa 33.
  • w siedzibie ProService Finteco Sp. z o.o. w Warszawie.
  • we wszystkich placówkach Getin Noble Banku.

Dowiedz się jak aktywować usługę Noble Funds Online.

Co to jest Wniosek rejestracyjny?

Wniosek rejestracyjny online to wygodny i prosty sposób zawarcia umowy o usługę Noble Funds Online w formie elektronicznej przez osoby fizyczne. Złożony jest z 3 kroków:
1. dane osobowe,
2. wybór funduszy,
3. opłacenie zlecenia.

I już jesteś inwestorem.

Jak korzystać z Usługi Noble Funds Online?

Użytkownicy Usługi Noble Funds Online mają dostęp do Serwisu transakcyjnego zarówno online (przez internet) jak i mobilnie (z wykorzystaniem bezpłatnej Aplikacji mobilnej na system operacyjny iOS oraz Android).

Co to jest Aplikacja mobilna Usługi Noble Funds Online?

Jest to pierwsza w Polsce bezpłatna Aplikacja mobilna umożliwiająca zakup (nabycie) i sprzedaż (odkupienie) jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępnych w ramach Usługi Noble Funds Online, bez opłat manipulacyjnych oraz dostęp do notowań tych funduszy. Aplikacja mobilna jest przeznaczona na urządzenia mobilne (telefony komórkowe) korzystające z systemów operacyjnych:
- iOS od wersji 6 i nowsze
- Android od wersji 2.3 i nowsze.
Instalacja Aplikacji mobilnej powinna odbywać się tylko ze źródeł AppStore firmy Apple oraz Google Play firmy Google.

Czy mogę kupić fundusze inwestycyjne poprzez Aplikację mobilną?

Tak, wystarczy wypełnić na naszej stronie internetowej Wniosek rejestracyjny oraz pobrać bezpłatną Aplikację mobilną Noble Funds Online i już można wygodnie składać zlecenia za pośrednictwem telefonu komórkowego - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

Jakie kategorie funduszy mogę wybrać w Noble Funds Online?

W zależności od wyboru strategii inwestycyjnej, oczekiwanych zysków i poziomu akceptowanego ryzyka oraz czasu trwania inwestycji, możemy wybrać fundusze należące do następujących kategorii: fundusze pieniężne, fundusze dłużne, fundusze mieszane lub fundusze akcji.

Jak zacząć inwestowanie w fundusze inwestycyjne otwarte?

Wystarczy wypełnić na naszej stronie internetowej Wniosek rejestracyjny i rozpocząć inwestowanie w fundusze już od 500 zł. Fundusze inwestycyjne można także kupić w siedzibie Towarzystwa oraz u renomowanych doradców finansowych.

Jak zmienić numer rachunku bankowego w Usłudze Noble Funds Online?

Należy wydrukować oraz wypełnić wzór dyspozycji zmiany numeru rachunku bankowego w Usłudze Noble Funds Online, następnie złożyć dokument u jednego z naszych Dystrybutorów (Noble Funds TFI S.A., Open Finance S.A., Getin Noble Bank S.A., ProService Finteco Sp. z o.o.)

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna forma zbiorowego inwestowania (lokowania środków pieniężnych). Uczestnicy funduszu powierzają swoje środki profesjonalistom w zarządzaniu aktywami. Fundusz inwestycyjny jest produktem finansowym nie gwarantującym osiągnięcia zysków, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Nota prawna.

Co to jest jednostka uczestnictwa?

Klienci otwartych funduszy inwestycyjnych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inwestując w fundusz/subfundusz nabywają jednostki uczestnictwa danego funduszu/subfunduszu. Jednostka uczestnictwa jest tytułem prawnym, określającym uprawnienia uczestnika, jej wartość zmienia się w zależności od wyceny aktywów, które reprezentuje w portfelu funduszu/subfunduszu inwestycyjnego.

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma wydzielone subfundusze, czyli oddzielne portfele prowadzące samodzielne i niezależne strategie inwestycyjne (np. subfundusz pieniężny, dłużny, mieszany, akcji), w ramach których można przenosić środki bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Co to jest fundusz pieniężny?

Fundusze pieniężne Noble Funds TFI S.A. to fundusze o najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego. W skład portfela wchodzą przede wszystkim dłużne papiery wartościowe (w tym krótkoterminowe i zmiennokuponowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa oraz bony skarbowe) a także instrumenty rynku pieniężnego.

Co to jest fundusz dłużny?

Fundusze dłużne Noble Funds TFI S.A. to fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Większość w portfelu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Dopełnienie portfela stanowią papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty, w szczególności przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Co to jest fundusz mieszany?

Fundusze mieszane Noble Funds TFI S.A. to fundusze o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego. W portfelu funduszy mieszanych znajdują się zarówno instrumenty udziałowe, w tym akcje notowane na giełdzie, jak również dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Co to jest fundusz akcji?

Fundusze akcji Noble Funds TFI S.A. to fundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Większość w portfelu stanowią akcje, co umożliwia osiągnięcie większych potencjalnych zysków, ale przy zwiększonym ryzyku poniesienia straty zainwestowanych środków.

Co to jest fundusz otwarty?

Uczestnicy funduszy otwartych nabywają jednostki uczestnictwa, które można odsprzedać funduszowi. Jednostki uczestnictwa wyceniane są codziennie, co pozwala na bieżąco śledzić wartość inwestycji.

Co to jest fundusz zamknięty?

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, będące papierami wartościowymi. W odróżnieniu od funduszu otwartego, można je nabywać w okresach subskrypcji lub bezpośrednio od innych uczestników funduszu, a umarzanie (sprzedaż) certyfikatów jest ograniczone do wyznaczonych okresów przez fundusz. Certyfikat inwestycyjny może być także odsprzedany osobie trzeciej.

Certyfikaty inwestycyjne mogą być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych - mamy wtedy do czynienia z tzw. publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. W innym przypadku jest to niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty.

Co to jest fundusz specjalistyczny?

Fundusz specjalistyczny to szczególna forma funduszu inwestycyjnego otwartego. Statut funduszu specjalistycznego określa szczegółowe zasady działania danego funduszu.

Co to jest usługa PayByNet?

Bezpłatna usługa PayByNet to wygodny i szybki sposób dokonywania płatności internetowych, świadczona przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR S.A.). Dzięki bezpośredniej integracji z bankami można realizować transakcje internetowe 24h/dobę, 7dni/w tygodniu.

Co to jest KIR S.A.?

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR S.A.) jest instytucją infrastruktury polskiego sektora bankowego, która pełniąc rolę kluczową rolę w obszarze rozliczeń międzybankowych, jest odpowiedzialna za bezpieczny i prawidłowy ich przebieg oraz za niezawodną elektroniczną wymianę informacji w tym obszarze.

Jakie banki dostępne są w ramach usługi PayByNet?

W ramach usługi dostępne są: Alior Bank, Bank Pekao, Bank Millenium, Citi Handlowy, Getin Bank, PBS Bank, Plus Bank, Spółdzielcza Grupa Bankowa.

Czy ponoszę opłaty za składanie zleceń w ramach Usługi Noble Funds Online?

Opłaty manipulacyjne nie są naliczane od zleceń składanych online (przez serwis internetowy) jak i mobilnie (za pośrednictwem aplikacji mobilnej).

Tabela Opłat TFI znajduje się tutaj

Ile środków potrzebuję, aby zacząć inwestowanie?

Inwestowanie można rozpocząć od małych kwot. W funduszach zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. pierwsza wpłata to min. 500 zł, a kolejne wpłaty to min. 100 zł.

Czy muszę regularnie wpłacać środki do otwartych funduszy inwestycyjnych?

Nie, regularne wpłaty nie są konieczne. Po pierwszym nabyciu jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego, kolejne wpłaty mogą być dokonywane w dowolnym momencie.

Kiedy pobierane są podatki od zysków z funduszy inwestycyjnych otwartych?

W przypadku, gdy uczestnik funduszu będący osobą fizyczną wycofuje środki z funduszu inwestycyjnego otwartego (składa zlecenie odkupienia bądź konwersji jednostek uczestnictwa), zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych (w wysokości 19%) i odprowadzony do odpowiedniego Urzędu Skarbowego. Szczegółowe informacje zawarte są w prospekcie informacyjnym danego funduszu.

Jak mogę wypłacić środki z funduszy inwestycyjnych otwartych?

W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych, w celu wypłacenia środków należy złożyć zlecenie odkupienia jednostek uczestnictwa, wówczas po przetworzeniu zlecenia środki pieniężne zostaną zwrócone na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

Jak mogę wpłacić środki do funduszy inwestycyjnych otwartych?

Podczas rejestracji za pośrednictwem Wniosku rejestracyjnego do Usługi Noble Funds Online wystarczy wskazać rachunek bankowy, z którego będą przekazywane środki tytułem zlecenia nabycia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego oraz opłacić zlecenie nabycia ze wskazanego rachunku przy użyciu bezpłatnej usługi PayByNet lub samodzielnie wykonać przelew z tego rachunku.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.