Fundusze inwestycyjne

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to nowoczesna forma zbiorowego inwestowania (lokowania środków pieniężnych). Uczestnicy funduszu powierzają swoje środki profesjonalistom w zarządzaniu aktywami. Fundusz inwestycyjny jest produktem finansowym nie gwarantującym osiągnięcia zysków, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Nota prawna.

Co to jest jednostka uczestnictwa?

Klienci otwartych funduszy inwestycyjnych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych inwestując w fundusz/subfundusz nabywają jednostki uczestnictwa danego funduszu/subfunduszu. Jednostka uczestnictwa jest tytułem prawnym, określającym uprawnienia uczestnika, jej wartość zmienia się w zależności od wyceny aktywów, które reprezentuje w portfelu funduszu/subfunduszu inwestycyjnego.

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to rodzaj funduszu inwestycyjnego, który ma wydzielone subfundusze, czyli oddzielne portfele prowadzące samodzielne i niezależne strategie inwestycyjne (np. subfundusz pieniężny, dłużny, mieszany, akcji), w ramach których można przenosić środki bez konieczności płacenia podatku od zysków kapitałowych.

Co to jest fundusz pieniężny?

Fundusze pieniężne Noble Funds TFI S.A. to fundusze o najniższym poziomie ryzyka inwestycyjnego. W skład portfela wchodzą przede wszystkim dłużne papiery wartościowe (w tym krótkoterminowe i zmiennokuponowe obligacje emitowane przez Skarb Państwa i przedsiębiorstwa oraz bony skarbowe) a także instrumenty rynku pieniężnego.

Co to jest fundusz dłużny?

Fundusze dłużne Noble Funds TFI S.A. to fundusze o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Większość w portfelu stanowią dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP. Dopełnienie portfela stanowią papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty, w szczególności przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego.

Co to jest fundusz mieszany?

Fundusze mieszane Noble Funds TFI S.A. to fundusze o średnim poziomie ryzyka inwestycyjnego. W portfelu funduszy mieszanych znajdują się zarówno instrumenty udziałowe, w tym akcje notowane na giełdzie, jak również dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje i bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego.

Co to jest fundusz akcji?

Fundusze akcji Noble Funds TFI S.A. to fundusze o wysokim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Większość w portfelu stanowią akcje, co umożliwia osiągnięcie większych potencjalnych zysków, ale przy zwiększonym ryzyku poniesienia straty zainwestowanych środków.

Co to jest fundusz otwarty?

Uczestnicy funduszy otwartych nabywają jednostki uczestnictwa, które można odsprzedać funduszowi. Jednostki uczestnictwa wyceniane są codziennie, co pozwala na bieżąco śledzić wartość inwestycji.

Co to jest fundusz zamknięty?

Fundusz inwestycyjny zamknięty emituje certyfikaty inwestycyjne, będące papierami wartościowymi. W odróżnieniu od funduszu otwartego, można je nabywać w okresach subskrypcji lub bezpośrednio od innych uczestników funduszu, a umarzanie (sprzedaż) certyfikatów jest ograniczone do wyznaczonych okresów przez fundusz. Certyfikat inwestycyjny może być także odsprzedany osobie trzeciej.

Certyfikaty inwestycyjne mogą być notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych - mamy wtedy do czynienia z tzw. publicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym. W innym przypadku jest to niepubliczny fundusz inwestycyjny zamknięty.

Co to jest fundusz specjalistyczny?

Fundusz specjalistyczny to szczególna forma funduszu inwestycyjnego otwartego. Statut funduszu specjalistycznego określa szczegółowe zasady działania danego funduszu.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.