Kalkulator potencjalnego zysku

Wpłacam po raz pierwszy (zł)

  • 500 zł
  • 100 000 zł

Wpłacam regularnie (zł)

  • 100 zł
  • 10 000 zł

Czas oszczędzania (lata)

  • 1
  • 35

Średnioroczny zysk (%)

  • 1
  • 25

Suma wpłat

Zgromadzony kapitał

w tym zysk

start
6 lat
kup fundusz online

 

Przedstawione w kalkulatorze wyliczenia nie uwzględniają opłat i prowizji, a także nie uwzględniają podatków, które mają wpływ na indywidualny wynik osiągany przez Uczestnika. 
Tym samym prezentowany zysk jest zyskiem nominalnym. W wyliczeniach założono regułę procentu składanego. Wskazana w kalkulatorze wysokość zgromadzonego kapitału, zysk oraz wykresy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są prognozą, ani nie stanowią gwarancji ich uzyskania. Ustawiony w kalkulatorze % zysku jest wartością wyłącznie przykładową.
Informacji zawartych w kalkulatorze oraz informacjach o Funduszach/Subfunduszach nie należy traktować jako porady lub rekomendacji dotyczącej instrumentu finansowego, w tym w zakresie inwestowania określonej części środków Uczestnika w poszczególne instrumenty finansowe, ani jakiejkolwiek formy doradztwa inwestycyjnego. Ryzyko wykorzystania przedstawionych informacji, w szczególności podjęcia konkretnych decyzji dotyczących danego instrumentu finansowego ponosi wyłącznie Uczestnik.
Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszy/Subfunduszy wiąże się z ryzykiem, a Fundusze/Subfundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszy/Subfunduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto Subfunduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W konsekwencji, dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a potencjalne korzyści z inwestowania w Fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Noble Fund Oszczędnościowy, Noble Fund Obligacji, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku, Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD, a w przypadku Noble Fund Africa and Frontier dodatkowo jeszcze jednostki samorządu terytorialnego państwa członkowskiego oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest RP lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Noble Fund Africa and Frontier lokuje większość aktywów w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub instytucji wspólnego inwestowania. Szczegółowe informacje dotyczące Subfunduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające Fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u Dystrybutorów.
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Organem, który udzielił Towarzystwu zezwolenia na świadczenie usługi oraz który sprawuje nadzór nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.