Formularz zgłoszenia nieprawidłowości

Towarzystwo nie akceptuje postępowania niezgodnego z przepisami prawa, przyjętymi zasadami i dobrymi praktykami oraz etycznymi normami postępowania. Takie podejście ma bezpośredni wpływ na utrzymanie wysokich standardów etycznych w Towarzystwie. Mając na uwadze powyższe wartości i zasady, Towarzystwo wprowadziło standardy profesjonalnego, etycznego działania.

W przypadku sytuacji budzących wątpliwości pod względem etycznym, naruszających postanowienia Kodeksu etyki lub w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nielegalnym oraz działań niosących za sobą zagrożenia dla pracowników, klientów, uczestników, kontrahentów, funduszy lub towarzystwa, każdy ma prawo zgłoszenia wszelkich naruszeń norm etycznych, prawnych i standardów postępowania m.in. wykorzystując Formularz Zgłoszeń Nieprawidłowości.

Formularz Zgłoszenia Nieprawidłowości pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.

Formularz zgłoszenia nieprawidłowości nie służy do składania reklamacji.

Przekazane nam informacje o nieprawidłowych zachowaniach pozwalają na zidentyfikowanie nieprawidłowych zdarzeń oraz podjęcie niezbędnych działań naprawczych w celu wykluczenia możliwości zaistnienia podobnych zdarzeń w przyszłości.

Formularz Zgłoszenia Nieprawidłowości dopuszcza możliwość przekazania informacji anonimowo, tj. bez podania danych osobowych zgłaszającego.

Osoba dokonująca zgłoszenia otrzyma potwierdzenie faktu przyjęcia zgłoszenia w terminie 7 dni od momentu jego otrzymania, z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych. Ponadto zostanie poinformowana o wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego lub o przedłużeniu tego postępowania w terminie do 3 miesięcy od daty otrzymania zgłoszenia przez Noble Funds TFI S.A., z wyłączeniem zgłoszeń anonimowych.