Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

Polityka serwisu

Korzystanie z serwisu internetowego www.noblefunds.pl odbywa się zgodnie ze wskazanymi poniżej warunkami i jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na poniższe warunki. Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Noble Funds Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Noble Funds TFI S.A.) i chroniona jest prawem autorskim na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Noble Funds TFI S.A. posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek odtwarzanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione.

Noble Funds TFI S.A. informuje, że wszelkie dane zamieszczone na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. nie stanowią oferty jakichkolwiek usług świadczonych użytkownikom niniejszej strony internetowej i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych. W szczególności zamieszczone na stronie materiały nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Jednocześnie zamieszczone na stronie informacje i opinie nie stanowią i nie mogą być traktowane jako usługi doradztwa finansowego czy prawnego, a w szczególności nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego lub udzielania rekomendacji dotyczących jakichkolwiek instrumentów finansowych lub ich emitentów, oraz nie mogą być traktowane jako forma świadczenia jakiegokolwiek doradztwa podatkowego lub prawnego.

Noble Funds TFI S.A. zastrzega sobie możliwość zmiany w każdym czasie i bez uprzedniej adnotacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej treści i informacji. W przypadku niektórych informacji, wymaganych przepisami obowiązującego prawa, może być konieczny upływ określonego terminu do ich wejścia w życie, co każdorazowo jest wskazywane w treści takiej informacji. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług Noble Funds TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Noble Funds TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów niniejszej strony internetowej. Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na niniejszej stronie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik strony.

Noble Funds TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronach podmiotów, do których serwisów informacyjnych zamieszczone zostały linki na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki użycia wszelkich informacji lub materiałów dostępnych na tych serwisach.

Noble Funds TFI S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki zaistniałe z powodów technicznych w treści komunikatów oraz informacji zamieszczanych na niniejszej stronie internetowej, jeżeli błędy te lub braki nie powstały z winy Noble Funds TFI S.A. Noble Funds TFI S.A. nie odpowiada również za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej Noble Funds TFI S.A. zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. zostały utworzone i działają na podstawie prawa polskiego i są oferowane wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w fundusze. W związku z tym, Noble Funds TFI S.A. informuje, że w przypadku rozpoczęcia oferowania funduszy za granicą, stosowna informacja zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej oraz w dokumentach na niej publikowanych.

Dystrybucja prospektów informacyjnych lub prospektów emisyjnych zamieszczonych na stronie internetowej, oferowanie lub sprzedaż jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie prospektu lub dokumentu kluczowych informacji któregokolwiek funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w wyżej wymienionym zakresie. Nikt z otrzymujących kopię takiego prospektu lub dokumentu kluczowych informacji w którejkolwiek z jurysdykcji nie powinien traktować prospektu jako oferty do złożenia zapisu z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to przypadków, gdy takie oferowanie może być uczynione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bez konieczności rejestrowania papierów wartościowych w uprawnionych instytucjach.

Dokumentem zawierającym statut oraz inne informacje dotyczące ryzyka inwestycyjnego i zasad uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszu inwestycyjnym otwartym jest prospekt informacyjny funduszu, publicznie dostępny na niniejszej stronie www.noblefunds.pl oraz w siedzibie Noble Funds TFI S.A. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Dokumenty kluczowych informacji funduszu dostępne są na niniejszej stronie internetowej www.noblefunds.pl oraz w miejscach zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa. Ilekroć na stronie internetowej jest mowa o subfunduszach, oznacza to subfundusze wydzielone w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A., w szczególności subfundusze wydzielone w ramach Noble Funds FIO oraz  Noble Funds SFIO, chyba że co innego wynika z treści informacji.

W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych, informacje o funduszu i zasadach uczestnictwa w funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej, emisji, czynnikach ryzyka, kosztach i opłatach, a także inne informacje istotne dla inwestorów, zawarte są w warunkach emisji albo w prospekcie emisyjnym. Przed nabyciem certyfikatów inwestycyjnych należy zapoznać się z odpowiednim dokumentem. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono w treści informacji dotyczącej określonego funduszu inwestycyjnego, informacja dotycząca funduszu nie jest i nie może być traktowana jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych tego funduszu ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne tego funduszu. O ile inaczej wyraźnie nie zastrzeżono w innych informacjach opublikowanych w niniejszym serwisie, dokumenty te dostępne są przynajmniej w miejscu siedziby Noble Funds TFI S.A. Treść tych dokumentów (z wyjątkiem warunków emisji) może być udostępniona przez Noble Funds TFI S.A. na żądanie. W przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych nie będących publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi, materiały przedstawione w niniejszym serwisie internetowym, dotyczące danego funduszu, przeznaczone są wyłącznie w celach informacyjnych dla obecnych uczestników tego funduszu, i nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.

Noble Funds TFI S.A. ani fundusze inwestycyjne, zarządzane przez Noble Funds TFI S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani subfunduszy. Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Wyniki funduszy inwestycyjnych mogą się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Inwestowanie w certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa związane jest zatem z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty części zainwestowanego kapitału.

Fundusze inwestycyjne mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów funduszu/subfunduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych i subfunduszy utworzonych w ramach tych funduszy, są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze/subfundusze zgodnie ze statutem funduszu, w ramach którego otwarto subfundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. 
Indywidualna stopa zwrotu uczestnika z inwestycji jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa lub certyfikatu inwestycyjnego w momencie jej zbycia i odkupienia (umorzenia) przez fundusz, oraz wysokości opłat manipulacyjnych i podatków bezpośrednio obciążających dochód z inwestycji w fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Jeżeli w treści informacji nie wskazano inaczej, dane prezentowane są na podstawie wyliczeń Noble Funds TFI S.A. W okresie po rozpoczęciu działalności fundusze dostosowują strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co może wpłynąć na ich wynik inwestycyjny w tym okresie.

Dotychczasowe wyniki funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. oraz subfunduszy utworzonych w ramach tych funduszy, prezentowane na stronie internetowej, nie stanowią gwarancji osiągnięcia identycznych lub podobnych wyników w przyszłości.

Wszystkie zamieszczone opinie i informacje dotyczące poszczególnych funduszy i subfunduszy zostały sporządzone na określony dzień i mogą ulec zmianie. Użytkownik strony internetowej nie powinien traktować opinii i analiz umieszczanych na stronie jako udzielania nieodpłatnych informacji dotyczących inwestowania w papiery wartościowe lub jednostki uczestnictwa ani jako rekomendacji inwestycyjnej.

Przed podjęciem inwestycji w certyfikaty inwestycyjne lub jednostki uczestnictwa, potencjalny uczestnik powinien przeanalizować dokumenty danego funduszu inwestycyjnego w całości i skonsultować się z profesjonalnym doradcą.

Noble Funds TFI S.A. jest spółką z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 nowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).

Noble Funds TFI S.A. uzyskało zgodę na działalność na mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2006 roku. Organem sprawującym nadzór nad Noble Funds TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).