Noble Funds Team

Zgrany zespół profesjonalistów

ESG

ESG jest to zbiór czynników związanych ze środowiskiem. Jego główne założenia to inwestowanie w spółki, które wspierają środowisko (E – environment), społeczeństwo (S – social) oraz stosują odpowiedni ład korporacyjny w strukturze firmy (G – governance).


Czynniki, które wpływają na poziom ryzyka dla zrównoważonego rozwoju to między innymi:

  • racjonalne wykorzystywanie zasobów wodnych i morskich,
  • przestrzeganie standardów pracy,
  • przestrzeganie praw związków zawodowych oraz prawa pracowników do zrzeszenia się,
  • przestrzeganie zasad uczciwości podatkowej,
  • przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.


Na podstawie art. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych Noble Funds TFI S.A. przedstawiło strategię dotyczącą wprowadzania do działalności Towarzystwa identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych przez Towarzystwo. W odniesieniu do Funduszy zamierza dążyć do identyfikacji ryzyk dla zrównoważonego rozwoju w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych, jeżeli identyfikacja tych czynników mogłaby zauważalnie ograniczyć ryzyko wystąpienia zdarzenia mającego istotny negatywny wpływ na wartość inwestycji Funduszy, a jednocześnie włączenie tych czynników ryzyk do procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych nie byłoby sprzeczne ze strategiami inwestycyjnymi Funduszy, zawartymi umowami z kontrahentami oraz nie zagroziłoby wypełnieniu obowiązków regulacyjnych przez Fundusze lub Towarzystwo.

Informacje przekazywane na podstawie Rozporządzenia PE i Rady UE 2019/2088 z dnia 27.11.2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych