Webinary
dla klientów funduszy Noble Funds

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Data: 08/12/2023

Godzina: 10:00

Dołącz!

Eksperci

 

Rafał Lis

doradca inwestycyjny (nr licencji 2)

Od ponad 30 lat związany z rynkiem kapitałowym. Pracę rozpoczął w 1992 roku jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. Następnie związał się z grupą Banku Handlowego, gdzie odpowiadał za zarządzanie aktywami jako prezes TFI Banku Handlowego. Karierę kontynuował w Citibank Korea oraz w Legg Mason Investments, gdzie odpowiadał za działalność inwestycyjną w Azji. Od ponad dekady związany z CVI Dom Maklerski, gdzie stworzył pierwszy na rynku polskim podmiot wyspecjalizowany w inwestycjach typu private debt.

 

 

 

 

Inwestowanie w Certyfikaty Inwestycyjne (dalej: „Fundusz”) wiąże się z ryzykiem, a Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą liczyć się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanej kwoty. Informacje o Funduszu oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w Statucie Funduszu oraz w  Prospekcie i Suplementach dostępnych na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, Noble Securities S.A. („Firma Inwestycyjna”): www.noblesecurities.pl oraz ew. innych podmiotów wchodzących w skład konsorcjum dystrybucyjnego.

Podjęcie każdej decyzji inwestycyjnej wiąże się z koniecznością oceny ryzyka w kontekście oczekiwanego i faktycznego wyniku z inwestycji w papiery wartościowe. Inwestowanie w Certyfikaty Inwestycyjne rodzi ryzyko utraty całości lub części zainwestowanych środków, a w skrajnych przypadkach może prowadzić nawet do konieczności poniesienia dodatkowych kosztów. Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią Prospektu, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w Certyfikaty zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka”. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Funduszu powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć kwalifikowanej porady finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, prawnej lub innej, dopasowanej do indywidualnej sytuacji Inwestora.

Towarzystwo dołożyło należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na miarodajnych źródłach, jednakże niniejsza prezentacja nie może stanowić wyłącznego źródła do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Informacje zawarte w niniejszej prezentacji są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji. Towarzystwo zastrzega sobie możliwość zmian treści lub formy prezentacji w każdym czasie i bez uprzedzenia. Przedstawiane w prezentacji informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane dane Funduszu nie obejmują opłat i prowizji, a także nie uwzględniają podatków, opisanych w Prospekcie. Prezentowane wyniki Funduszu nie są tożsame z indywidualnymi wynikami danego uczestnika Funduszu.  Wartość Certyfikatów Inwestycyjnych podlega czynnikom zewnętrznym, w tym niezależnym od działalności Funduszu, a inwestowanie w nie wiąże się z szeregiem czynników ryzyka i w związku z tym jest adekwatne dla inwestorów posiadających odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Przed nabyciem Certyfikatów Inwestycyjnych należy dokładnie zapoznać się z Prospektem , Statutem Funduszu oraz ewentualnymi suplementami
i komunikatami aktualizującymi do Prospektu
a także z dokumentem zawierającym kluczowe informacje, które są jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami o Funduszu. Wskazane wyżej dokumenty zawierają szczegółowe informacje dotyczące Funduszu, polityki inwestycyjnej, ryzyka związanego z inwestowaniem, a także opłat obowiązujących w Funduszu.

Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w Certyfikaty Inwestycyjne uzależniona jest od wartości Certyfikatu Inwestycyjnego w momencie jego wykupu przez Fundusz oraz może być uzależniona od aktualnych obciążeń podatkowych dochodu z inwestycji w fundusz oraz pobranych opłat manipulacyjnych. W okresie inwestycji wartość Certyfikatów może ulegać znacznym wahaniom, w szczególności może być znacząco niższa niż wpłacona kwota. Z uwagi na skład portfela inwestycyjnego lub stosowane techniki zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością.  Wszelkie informacje przedstawione w tej prezentacji mają charakter wyłącznie promocyjny tj. służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią jakiejkolwiek oferty, rekomendacji, porady inwestycyjnej ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do dokonywania inwestycji w którykolwiek z funduszy zarządzanych lub tworzonych przez Towarzystwo. W szczególności informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu, nie są również usługą doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego oraz nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym materiale są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji. Autorem niniejszej prezentacji jest Towarzystwo z zastrzeżeniem, że dane oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji funduszy inwestycyjnych w sektorze zostały uzyskane na podstawie ogólnie dostępnych źródeł lub publikacji ogólnych. Niniejszy materiał ma charakter reklamowy.

Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).