Webinary
dla klientów funduszy Noble Funds

Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

Data: 18/04/2023

Godzina: 11:30

Dołącz!

Eksperci

 

Rafał Lis

doradca inwestycyjny (nr licencji 2)

Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy w Biurze Maklerskim BGŻ. W latach 1994-1995 był odpowiedzialny za uruchomienie pierwszej w Polsce usługi doradztwa inwestycyjnego. W roku 1997 doradzał Wicepremierowi oraz Ministrowi Finansów przy prywatyzacji instytucji finansowych. W latach 2005-2007 pracował dla Legg Mason Investments, jednego z pięciu największych asset managerów na świecie, gdzie zatrudniony był m.in. na stanowisku Managing Director, Head of Asia, a następnie Dyrektora Zarządzającego. Obecnie Partner Zarządzający w Credit Value Investments Sp. z o.o.

 

 

 

Informacje zawarte w przedstawionym dokumencie nie są prawnie wiążącym źródłem informacji o funduszach inwestycyjnych, a stanowią wyłącznie materiał poglądowy o charakterze informacyjnym i promocyjnym. Informacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych, usługi doradztwa finansowego, inwestycyjnego ani prawnego lub podatkowego lub rekomendacji inwestycyjnej.

Niniejszy materiał nie powinien stanowić samodzielnej podstawy jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych. Przed zainwestowaniem w tytuły uczestnictwa Funduszy zarządzanych przez Towarzystwo należy zapoznać się odpowiednio z: warunkami emisji certyfikatów inwestycyjnych lub w przypadku jednostek uczestnictwa - z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID), jak również z prospektem informacyjnym Funduszu. Prospekty informacyjne oraz KIID jak również Tabela Opłat Manipulacyjnych dostępne są na stronie internetowej Noble Funds TFI S.A. www.noblefunds.pl, w siedzibie Noble Funds TFI S.A. oraz u dystrybutorów jednostek uczestnictwa zbywanych przez Fundusz. Warunki emisji Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu dostępne są w siedzibie Towarzystwa oraz u dystrybutorów.

Prezentowane wyniki funduszy oraz subfunduszy nie obejmują opłat i prowizji, a także nie uwzględniają podatków, opisanych w prospekcie informacyjnym Funduszu. Prezentowane wyniki Funduszu oraz Subfunduszy są oparte na danych historycznych. Nie są tożsame z indywidualnymi wynikami danego uczestnika Funduszu. Fundusz nie daje gwarancji realizacji założonego celu inwestycyjnego. Fundusz nie gwarantuje również osiągnięcia ani przekroczenia stosowanego benchmarku. Uczestnik Funduszu musi się zatem liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa uzależniona jest od wartości różnicy między wartością tytułu uczestnictwa w momencie jego nabycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i ewentualnego podatku od zysków kapitałowych. W konsekwencji, potencjalny dochód z zainwestowanych w tytuły uczestnictwa funduszy inwestycyjnych środków może zostać zmniejszony o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Zwracamy uwagę, że wartości jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać znacznym wahaniom w czasie. Wartość aktywów netto funduszy lub subfunduszy cechuje się także zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować powyżej 35% wartości aktywów Subfunduszu w papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie Unii Europejskiej, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie.

Informacje zawarte w niniejszym materiale są sporządzone i aktualne na datę niniejszej prezentacji. Autorem niniejszej prezentacji jest Towarzystwo z zastrzeżeniem, że dane oraz stwierdzenia zamieszczone w niniejszej prezentacji dotyczące pozycji Funduszu w sektorze zostały uzyskane na podstawie ogólnie dostępnych źródeł lub publikacji ogólnych.

Noble Funds TFI S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo Ignacego Daszyńskiego 2C, 00-843 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000256540, NIP: 108 000 19 23, REGON: 140546970, wysokość kapitału zakładowego: 962 735 złotych (opłacony w całości).