Noble Funds Oferta


Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier FIZ

Komitet Inwestycyjny ds. FDK Rentier FIZ

Dokumenty

Lista placówek

Zobacz gdzie możesz kupić
certyfikaty inwestycyjne
Forma prawna funduszu Publiczny fundusz inwestycyjny zamknięty
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Minimalna kwota inwestycji Minimalna wartość zakupu to cena dziesięciu certyfikatów inwestycyjnych. W emisji serii 30 cena certyfikatu inwestycyjnego na dzień wyceny 22 maja 2023 r. wynosi 122,87 PLN.
Cena emisyjna 122,87 PLN
Okres trwania funduszu Fundusz został utworzony na czas nieograniczony
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Opłata wstępna Maks. 3% wartości emisyjnej nabywanych Certyfikatów Inwestycyjnych.
Opłata za zarządzanie 2,5% rocznie Wartości Aktywów Netto Funduszu
Profil inwestora Produkt kierowany jest do klientów o średnio-niskim poziomie akceptacji ryzyka
Wykup na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Wycena na 20 dzień kalendarzowy każdego miesiąca, będący Dniem Giełdowym
Opłata za wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych

* Obecnie stawka opłaty została obniżona Uchwałą Zarządu Noble Funds TFI  do wysokości 2% Wartości Aktywów Netto Funduszu rocznie.

**Noble Funds TFI zrezygnowało z pobierania opłaty manipulacyjnej za wykup Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu w stosunku do Certyfikatów Inwestycyjnych serii 19 – 30 FDK Rentier FIZ.

Wyniki

stan na dzień 22.05.2023

* Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz Długu Korporacyjnego Rentier nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków.

Źródło danych: noblefunds.pl

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartości Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz jest funduszem typu dłużnego, który będzie inwestował głównie w Dłużne Papiery Wartościowe, wyemitowane na rynku krajowym lub zagranicznym, w tym w państwach członkowskich Unii Europejskiej i w państwach należących do OECD innych niż  Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz w państwach nienależących do OECD. Fundusz będzie nabywał Dłużne Papiery Wartościowe:
1) emitowane przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza nią,
2) emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo należące do OECD inne niż Rzeczpospolita Polska i państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo nienależące do OECD, lub międzynarodową instytucję finansową, które członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie Unii Europejskiej. Fundusz nie gwarantuje osignięcia celu inwestycyjnego. Szczegółowy opis celów i polityki inwestycyjnej Funduszu wskazany jest w Statucie Funduszu.

 

Modelowa struktura portfela *

Ok. 50% Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A.
Ok. 50% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym instrumenty dłużne, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z ekspozycją na rynek dłużny

Wyniki

stan na dzień 20.04.2023
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 2,13% 1,48% 17,31% 20,83% 29,88% - 2,07%
Benchmark - - - - - - -

Notowania HistoryczneWyniki inwestycyjne osiągnięte w przeszłości nie dają gwarancji osiągnięcia ich w przyszłości. Inwestowanie w Certyfikaty Inwestycyjne funduszu wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości wpłaconego kapitału. Przedstawiona rentowność inwestycji nie uwzględnia opłat, które mogłyby zostać pobrane od inwestora i które mogą mieć wpływ na niższą rentowność niż przedstawiona w niniejszym materiale.