aktualności

04/09/2013

5 gwiazdek dla Noble Fund Akcji MiŚS

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS) cieszy się rosnącą popularnością wśród Inwestorów i analityków rynku. W sierpniu br. zespół Analiz Online podniósł rating subfunduszu, przyznając mu maksymalną ocenę 5 gwiazdek, co potwierdza skuteczność przyjętej strategii zarządzania.

Hossa na małych i średnich spółkach nie jest dziełem przypadku. Za przewagą papierów z sektora mWIG40 i sWIG80 przemawia szereg argumentów zarówno fundamentalnych, jak i płynnościowych. Przede wszystkim w skład indeksu mWIG40 wchodzą… lepsze spółki. Uczestnikami tego indeksu są choćby LPP, CCC czy Integer – liderzy swoich branż, o rosnącej pozycji także na rynkach zagranicznych. W indeksie spory udział mają spółki mediowe (Cyfrowy Polsat i TVN), które będą naturalnymi beneficjentami widocznego już ożywienia gospodarczego. Na tym tle przyglądając się składowi indeksu WIG20 wyraźnie widać jego strukturalną słabość. Duży udział w indeksie blue chipów mają spółki z sektora energetycznego przed którymi potężne (i nie zawsze uzasadnione rachunkiem ekonomicznym) nakłady inwestycyjne oraz rafinerie, które borykają się ze spadającymi marżami i oscylującym wokół zera dyferencjałem Ural - Brent. Duży udział w indeksie mają spółki z udziałem Skarbu Państwa, a to jak wiadomo nie pomaga. Także czynniki o charakterze płynnościowym przemawiają za popularnymi „misiami”. Niskie oprocentowanie depozytów skłania coraz więcej klientów do nabywania jednostek uczestnictwa w funduszach akcyjnych, a polscy zarządzający tradycyjnie preferują segment średnich spółek od WIG20, na którym karty rozdają inwestorzy zagraniczni. Czy nadal warto nabywać jednostki uczestnictwa? Patrząc od strony fundamentalnej – tak. Choć w krótkim terminie nie można wykluczyć korekty to widać, iż polska gospodarka powoli przyspiesza. Ożywienie obserwujemy zarówno w produkcji przemysłowej, jak i sprzedaży detalicznej. Beneficjentami przyspieszenia w gospodarce w większym stopniu będą właśnie małe i średnie spółki. Największym zagrożeniem jest naturalnie „reforma” systemu emerytalnego. Wiele najlepszych spółek objętych indeksami mWIG40 i sWIG80 od lat znajduje się w portfelach OFE. Ich „zagrabienie” przez Skarb Państwa może stworzyć podażową presję. Hossa na małych i średnich spółkach trwa. Poprawa danych makroekonomicznych już niedługo będzie uzasadniać wyższe wyceny. Jedyną osobą, która może zatrzymać marsz ku górze jest minister Rostowski. – mówi Andrzej Domański, Zarządzający Noble Funds TFI S.A.

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS)

  • subfundusz inwestuje w akcje małych i średnich spółek o dużych perspektywach wzrostu
  • minimalna kwota inwestycji: pierwsza wpłata 500 PLN, kolejne 100 PLN
  • gdzie mogę kupić subfundusz
  • aktualne notowania i wycena

 

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w zaprezentowanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz nie gwarantuje realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie, jednostkę samorządu państwa członkowskiego, państwo należące do OECD, międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.