Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Amerykańskich

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 103,60 PLN
Maks. cena nabycia 106,80 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

18,2 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2020)
Benchmark brak

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne,będące przedmiotem oferty publicznejlub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazanych w art. 9 ust. 4 pkt. 3) lit. a) Części I Statutu Funduszu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące tam działalność operacyjną. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja sektorowa Portfela akcji

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 30.04.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.