Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Amerykańskich

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 89,60 PLN
Maks. cena nabycia 92,37 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

19,4 mln PLN

(stan na dzień 28.02.2020)
Benchmark brak

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz, realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu, poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje i dłużne papiery wartościowe w proporcji zależnej od oceny perspektyw rynków akcyjnych i dłużnych papierów wartościowych, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale VII Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe  określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części II rozdziale VII Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Subfundusz charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji kategorii lokat oraz dużą zmiennością składników lokat posiadanych w portfelu. Subfundusz inwestuje zarówno w lokaty denominowane w walucie polskiej, jak i w lokaty denominowane w walutach obcych zarówno na rynku polskim, jak i rynkach zagranicznych.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 28.02.2020

Alokacja sektorowa Portfela akcji

stan na dzień 28.02.2020

Alokacja geograficzna portfela akcji

stan na dzień 28.02.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.