Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Amerykańskich

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 115,28 PLN
Maks. cena nabycia 118,85 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%**
Opłata zmienna za wyniki Maks. 10% od zysku ponad stopę odniesienia równą 10% w skali roku
Wartość aktywów

22,1 mln PLN

(stan na dzień 30.09.2020 r.)
Benchmark Brak

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazanych w statucie funduszu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące tam działalność operacyjną. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela

70% - 100% Akcje i kontrakty terminowe na indeksy giełdowe
Pozostała część portfela Inne kategorie lokat, w tym obligacje oraz lokaty bankowe

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.09.2020 r.

Alokacja sektorowa Portfela akcji

stan na dzień 30.09.2020 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 30.09.2020 r.

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+1,62% -3,89% +15,69% -17,68% +3,77%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.