Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Amerykańskich

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich do dnia 07.04.2020 r. działał pod nazwą Noble Fund Global Return.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
**** Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.

 

Data publikacji danych: 08.11.2022 r.

Pierwsza wycena 13.03.2009 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 115,77 PLN
Maks. cena nabycia 119,35 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Opłata zmienna za wyniki Maks. 10% od zysku ponad stopę odniesienia równą 10% w skali roku
Wartość aktywów

21,1 mln PLN

(stan na dzień 31.10.2022 r.)
Saldo nabyć i umorzeń - 1,22 mln PLN (październik 2022 r.)
Benchmark 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON****

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki wskazanych w statucie funduszu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub prowadzące tam działalność operacyjną. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe
Pozostała część portfela Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne

Wyniki

stan na dzień 31.10.2022 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 7,94% -4,64% -17,64% - - - -18,63%
Benchmark 7,15% -5,14% - - - - -17,33%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.10.2022 r.

Alokacja sektorowa Portfela akcji

stan na dzień 31.10.2022 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 31.10.2022 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 31.10.2022 r.

Notowania Historyczne

Z dniem 07.04.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Global Return. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Global Return przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Akcji Amerykańskich. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Subfundusz Noble Fund Akcji Amerykańskich do dnia 07.04.2020 r. działał pod nazwą Noble Fund Global Return.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
**** Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg US Large Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.

 

Data publikacji danych: 08.11.2022 r.