Noble Funds Oferta


Noble Fund
Obligacji

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.

Pierwsza wycena 02.05.2014 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 104,03 PLN
Maks. cena nabycia 105,08 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 1%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 1,5%**
Opłata zmienna za wyniki 20% od nadwyżki ponad Benchmark
Wartość aktywów

118,5 mln PLN

(stan na dzień 28.06.2024 r.)
Saldo nabyć i umorzeń -2,04 mln PLN (czerwiec 2024 r.)
Benchmark Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index)
Klasyfikacja SFDR 6

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Papiery wartościowe o charakterze dłużnym, w tym
50% - 100% Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP
0% - 30% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym lokaty bankowe

Wyniki

stan na dzień 28.06.2024 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 1,21% -0,01% 5,59% -17,48% -9,58% 1,54% 0,13%
Benchmark 0,71% 0,75% 6,26% -0,75% 5,75% 26,34% 0,99%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 28.06.2024 r.

Skład portfela obligacji

stan na dzień 28.06.2024 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 28.06.2024 r.

Notowania Historyczne
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.