Noble Funds Oferta


Noble Fund
Obligacji

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 02.05.2014 r.
Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 123,15 PLN
Maks. cena nabycia 124,39 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 1,5%*
Wartość aktywów

230,4 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2020)
Benchmark Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index)

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale VIII Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 części II rozdziale VIII Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2020

Skład portfela obligacji

stan na dzień 30.04.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.