Noble Funds Oferta


Noble Fund
Obligacji

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 02.05.2014 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 126,99 PLN
Maks. cena nabycia 128,27 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 1%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 1,5%*
Wartość aktywów

481,1 mln PLN

(stan na dzień 30.09.2020 r.)
Benchmark Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index)

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela

70% - 100% Papiery wartościowe o charakterze dłużnym
50% - 100% Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP
0% - 30% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym lokaty bankowe

 

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.09.2020 r.

Skład portfela obligacji

stan na dzień 30.09.2020 r.

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+0,95% +0,11% +1,85% +2,13% +6,53%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.