Noble Funds Oferta


Noble Fund
Obligacji

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

Pierwsza wycena 02.05.2014 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 128,44 PLN
Maks. cena nabycia 129,74 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 1%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 1,5%**
Wartość aktywów

589,1 mln PLN

(stan na dzień 30.12.2020 r.)
Saldo nabyć i umorzeń + 32,8 mln PLN (grudzień 2020 r.)
Benchmark Treasury BondSpot Poland Index (tbsp. Index)

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego, w tym w szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Papiery wartościowe o charakterze dłużnym, w tym
50% - 100% Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP
0% - 30% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym lokaty bankowe

Wyniki

stan na dzień 30.12.2020
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 0,41% 1,97% 8,32% 17,85% 20,16% - 8,32%
Benchmark -0,05% 1,14% 6,11% 16,15% 20,93% - 6,38%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.12.2020 r.

Skład portfela obligacji

stan na dzień 30.12.2020 r.

Ekspozycja walutowa ***

stan na dzień 30.12.2020 r.

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2016 2017 2018 2019 2020
+0,11% +1,85% +2,13% +6,53% +8,32%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.