Noble Funds Oferta


Noble Fund
Strategii Dłużnych

Zarządzający

Dokumenty


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 roku. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać aktywów subfunduszy kosztami związanymi z lokowaniem aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.06.2023 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.

Pierwsza wycena 19.02.2020 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 92,51 PLN
Maks. cena nabycia 93,63 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 1,2%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Aktualna opłata za zarządzanie 1,6%***
Wartość aktywów

7,7mln PLN

(stan na dzień 28.06.2024 r.)
Saldo nabyć i umorzeń - 0,43 mln PLN (czerwiec 2024 r.)
Benchmark Brak
Klasyfikacja SFDR 6

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w statucie funduszu zasad dywersyfikacji lokat.

Modelowa struktura portfela *

Ok. 50% Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A.
Ok. 50% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym instrumenty dłużne, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z ekspozycją na rynek dłużny

Wyniki

stan na dzień 28.06.2024 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 0,45% 0,26% 3,81% -11,29% - - 0,75%
Benchmark - - - - - - -

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 28.06.2024 r.

Struktura walutowa portfela ****

stan na dzień 28.06.2024 r.

Notowania Historyczne
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 roku. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać aktywów subfunduszy kosztami związanymi z lokowaniem aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.06.2023 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.