Noble Funds Oferta


Noble Fund
Strategii Dłużnych

Zarządzający

Dokumenty


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Horyzont inwestycyjny min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 102,73 PLN
Maks. cena nabycia 103,98 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 1,2%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%
Aktualna opłata za zarządzanie 1%
Wartość aktywów

9,2 mln PLN

(stan na dzień 30.06.2020)
Benchmark brak

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w statucie funduszu zasad dywersyfikacji lokat.

Modelowa struktura portfela

ok. 50% Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A.
ok. 50% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym instrumenty dłużne, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z ekspozycją na rynek dłużny

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.06.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.