Noble Funds Oferta


Noble Fund
Strategii Mieszanych

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych do dnia 02.01.2021 r. działał pod nazwą Noble Fund Africa and Frontier oraz do dnia 29.07.2013 r. działał pod nazwą Noble Fund Africa.
** Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.06.2023 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać aktywów subfunduszy kosztami związanymi z lokowaniem aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

 

Data publikacji danych: 13.05.2024 r.

Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 48,25 PLN
Maks. cena nabycia 49,74 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 1,5%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%
Aktualna opłata za zarządzanie 1,8%***
Wartość aktywów

3,2 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2024 r.)
Saldo nabyć i umorzeń -0,06 mln PLN (kwiecień 2024 r.)
Benchmark Brak
Klasyfikacja SFDR 6

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w statucie funduszu zasad dywersyfikacji lokat.

Modelowa struktura portfela *

Ok. 50%** Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A.
Ok. 50% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym instrumenty dłużne, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z ekspozycją na rynek dłużny i akcyjny

Wyniki

stan na dzień 30.04.2024 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz -0,44% 1,58% 8,01% -6,30% - - 1,78%
Benchmark - - - - - - -

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2024 r.

Struktura walutowa portfela ****

stan na dzień 30.04.2024 r.

Notowania Historyczne

Z dniem 02.01.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Africa and Frontier. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Strategii Mieszanych. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Subfundusz Noble Fund Strategii Mieszanych do dnia 02.01.2021 r. działał pod nazwą Noble Fund Africa and Frontier oraz do dnia 29.07.2013 r. działał pod nazwą Noble Fund Africa.
** Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.06.2023 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
Towarzystwo nie może pobierać wynagrodzenia ani obciążać aktywów subfunduszy kosztami związanymi z lokowaniem aktywów subfunduszy w jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

 

Data publikacji danych: 13.05.2024 r.