Noble Funds Oferta


Noble Fund
Strategii Mieszanych

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.

Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 50,24 PLN
Maks. cena nabycia 51,79 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 1,5%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2,5%***
Wartość aktywów

2 mln PLN

(stan na dzień 30.12.2020 r.)
Saldo nabyć i umorzeń + 0,08 mln PLN (grudzień 2020 r.)
Benchmark Brak

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych otwartych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą, certyfikaty inwestycyjne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w statucie funduszu zasad dywersyfikacji lokat.

Modelowa struktura portfela *

Ok. 50%** Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A.
Ok. 50% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie, w tym instrumenty dłużne, jednostki i tytuły uczestnictwa oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania z ekspozycją na rynek dłużny i akcyjny

Wyniki

stan na dzień 30.11.2020
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz - - - - - - -
Benchmark - - - - - - -

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.12.2020 r.

Notowania Historyczne

Z dniem 02.01.2021 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Africa and Frontier. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Africa and Frontier przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Strategii Mieszanych. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj

Roczne stopy zwrotu
2016 2017 2018 2019 2020NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Inwestycje w tytuły uczestnictwa funduszy wskazanych w statucie Noble Funds SFIO.
*** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.