Noble Funds Oferta


Noble Fund
Konserwatywny

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 01.12.2006
Horyzont inwestycyjny min. 6 miesięcy
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 150,03 PLN
Maks. cena nabycia 150,78 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 1,5%*
Aktualna opłata za zarządzanie 1%
Wartość aktywów

324,9 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2020)
Benchmark 100% WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez aktywne inwestowanie Aktywów Subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym Instrumenty Rynku Pieniężnego, w tym szczególności w dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz Narodowy Bank Polski, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziału I Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 części II rozdziału I Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2020

Skład portfela obligacji

stan na dzień 30.04.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.