Noble Funds Oferta


Noble Fund
Konserwatywny

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 6 miesięcy
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 136,65 PLN
Maks. cena nabycia 137,34 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 0.5%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 1,5%**
Aktualna opłata za zarządzanie 1%
Wartość aktywów

253,6 mln PLN

(stan na dzień 31.08.2022 r.)
Saldo nabyć i umorzeń - 8,4 mln PLN (sierpień 2022 r.)
Benchmark 100% x WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, NBP i przedsiębiorstwa, bony skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego
0% - 30% Pozostałe kategorie lokat wskazane w statucie

 

Wyniki

stan na dzień 30.09.2022 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz -0,63% 0,84% -10,81% -7,17% -3,08% 8,36% -6,54%
Benchmark 0,54% 1,58% 3,47% 4,04% 6,70% - 3,33%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.08.2022 r.

Skład portfela obligacji

stan na dzień 31.08.2022 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 31.08.2022 r.

Notowania Historyczne
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie. Opłata obowiązuje od 01.01.2022 r.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.