Noble Funds Oferta


Noble Fund
Konserwatywny

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 01.12.2006
Horyzont inwestycyjny min. 6 miesięcy
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 151,96 PLN
Maks. cena nabycia 152,72 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 0.5%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 1,5%*
Aktualna opłata za zarządzanie 1%
Wartość aktywów

327,2 mln PLN

(stan na dzień 30.06.2020)
Benchmark 100% WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w dłużne papiery wartościowe, co obejmuje obligacje, bony skarbowe i listy zastawne oraz inne prawa majątkowe opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, w tym instrumenty rynku pieniężnego. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela

70% - 100% Dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez skarb państwa, NBP i przedsiębiorstwa, boy skarbowe oraz instrumenty rynku pieniężnego
0% - 30% Pozostałę kategorie lokat wskazane w statucie

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.06.2020

Skład portfela obligacji

stan na dzień 30.06.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+1,06% +1,48% +3,19% +1,95% +2,14%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.