Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Polskich

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 106,02 PLN
Maks. cena nabycia 109,30 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

27,9 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2020)
Benchmark 90% WIG + 10% WIBID overnight

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne,będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 rozdziale III Statutu Funduszu, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 30.04.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
-2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.