Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Polskich

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 134,67 PLN
Maks. cena nabycia 138,84 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2,5%**
Wartość aktywów

36 mln PLN

(stan na dzień 30.12.2020 r.)
Saldo nabyć i umorzeń + 0,001 mln PLN (grudzień 2020 r.)
Benchmark 90% x WIG + 10% x WIBID overnight

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe
Pozostała część portfela Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne

Wyniki

stan na dzień 30.11.2020
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 11,98% 3,61% -0,54% -17,63% -1,41% 1,76% -0,76%
Benchmark 17,31% 1,82% -7,24% -13,50% 10,26% 18,24% -7,73%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.12.2020 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.12.2020 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 30.12.2020 r.

Ekspozycja walutowa ***

stan na dzień 30.12.2020 r.

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2016 2017 2018 2019 2020
+5,49% +21,30% -24,10% +5,41% +7,77%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2021r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.