Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Polskich

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 91,42 PLN
Maks. cena nabycia 94,25 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

34,4 mln PLN

(stan na dzień 28.02.2020)
Benchmark 90% WIG + 10% WIBID overnight

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwe-stowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale III Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne in-strumenty finansowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części II rozdziale III Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 28.02.2020

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 28.02.2020

Alokacja Geograficzna portfela akcji

stan na dzień 28.02.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
-2,59% +5,49% +21,30% -24,10% +5,41%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.