Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Polskich

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.

Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 112,60 PLN
Maks. cena nabycia 116,08 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Wartość aktywów

31,8 mln PLN

(stan na dzień 31.08.2022 r.)
Saldo nabyć i umorzeń - 0,65 mln PLN (sierpień 2022 r.)
Benchmark 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON****

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej lub prowadzące działalność operacyjną w Rzeczypospolitej Polskiej. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe
Pozostała część portfela Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne

Wyniki

stan na dzień 30.09.2022 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz -9,86% -14,14% -30,67% -5,42% -24,23% -3,26% -29,08%
Benchmark -7,99% -14,41% - - - - -32,59%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.08.2022 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 31.08.2022 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 31.08.2022 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 31.08.2022 r.

Notowania Historyczne
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Poland Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 10% WIBID ON.