Noble Funds Oferta


Noble Fund
Emerytalny

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** W okresie od 01.01.2022 r.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
*****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 60% TBSP Index.

 

Data publikacji danych: 13.02.2024 r.

Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 2 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 127,74 PLN
Maks. cena nabycia 129,69 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 1,5%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Aktualna opłata za zarządzanie 1,8%***
Opłata zmienna za wyniki 20% od nadwyżki ponad Benchmark
Wartość aktywów

31,6 mln PLN

(stan na dzień 31.01.2024 r.)
Saldo nabyć i umorzeń -0,89 mln PLN (styczeń 2024 r.)
Benchmark 20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 60% TBSP Index.****
Klasyfikacja SFDR 6

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zastosowaniu w umiarkowanym stopniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

10% - 30% Papiery wartościowe o charakterze udziałowym
50% - 90% Papiery wartościowe o charakterze dłużnym
0% - 20% Inne kategorie lokat dokonywanych w celu zarządzania płynnością

Wyniki

stan na dzień 31.01.2024 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz 0,71% 6,20% 11,76% -16,65% - - 0,71%
Benchmark 0,41% 4,72% 9,94% - - - 0,41%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.01.2024 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 31.01.2024 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 31.01.2024 r.

Struktura walutowa portfela ****

stan na dzień 31.01.2024 r.

Notowania Historyczne

Z dniem 07.08.2019 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Mieszany. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Mieszany przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Emerytalny. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** W okresie od 01.01.2022 r.
**** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
*****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 20% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 60% TBSP Index.

 

Data publikacji danych: 13.02.2024 r.