Noble Funds Oferta


Noble Fund
Stabilny

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 28.12.2007 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 151,21 PLN
Maks. cena nabycia 154,30 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 2%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%**
Aktualna opłata za zarządzanie 2,5%
Wartość aktywów

66,7 mln PLN

(stan na dzień 30.09.2020 r.)
Benchmark 40% x WIG + 20% x (WIBOR 3M + 2pp) + 40% x TBSP

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zastosowaniu w umiarkowanym stopniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne przewidziane w statucie funduszu kategorie lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela

30% - 50% Papiery wartościowe o charakterze udziałowym
30% - 70% Papiery wartościowe o charakterze dłużnym
0% - 20% Inne kategorie lokat dokonywanych w celu zarządzania płynnością

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.09.2020 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.09.2020 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 30.09.2020 r.

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.