Noble Funds Oferta


Noble Fund
Stabilny

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% TBSP Index.

 

Data publikacji danych: 06.09.2023 r.

Pierwsza wycena 28.12.2007 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 131,23 PLN
Maks. cena nabycia 133,91 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 2%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Aktualna opłata za zarządzanie 1,9%
Opłata zmienna za wyniki 20% od nadwyżki ponad Benchmark
Wartość aktywów

43 mln PLN

(stan na dzień 31.08.2023 r.)
Saldo nabyć i umorzeń 0,04 mln PLN (sierpień 2023 r.)
Benchmark 20% (WIBOR 3M + 1%) + 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% TBSP Index****
Klasyfikacja SFDR 6

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, przy zastosowaniu w umiarkowanym stopniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne przewidziane w statucie funduszu kategorie lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

30% - 50% Papiery wartościowe o charakterze udziałowym
30% - 70% Papiery wartościowe o charakterze dłużnym
0% - 20% Inne kategorie lokat dokonywanych w celu zarządzania płynnością

Wyniki

stan na dzień 31.08.2023 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz -1,41% 4,86% 12,35% -10,66% -9,95% 6,84% 13,83%
Benchmark -0,94% 4,40% - - - - 10,50%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.08.2023 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 31.08.2023 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 31.08.2023 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 31.08.2023 r.

Notowania Historyczne
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
****Od 1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 20% (WIBOR 3M + 1%) + 40% Bloomberg World Large, Mid & Small Cap Total Return Index + 40% TBSP Index.

 

Data publikacji danych: 06.09.2023 r.