Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Europejskich

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 31.07.2008 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 128,39 PLN
Maks. cena nabycia 132,36 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%**
Opłata zmienna za wyniki maks. 10% od zysku ponad stopę odniesienia równą 10% w skali roku
Wartość aktywów

17,1 mln PLN

(stan na dzień 30.09.2020 r.)
Benchmark Brak

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 70% swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na giełdach krajów europejskich należących do UE lub OECD wskazanych w statucie funduszu, oferowanych przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące w tych państwach działalność operacyjną. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela

70% - 100% Akcje i kontrakty terminowe na indeksy giełdowe
Pozostała część portfela Inne kategorie lokat, w tym obligacje oraz lokaty bankowe

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.09.2020 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.09.2020 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 30.09.2020 r.

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.