Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Europejskich

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
**** Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Europe 600 Total Return Index + 10% WIBID ON.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.

Pierwsza wycena 31.07.2008 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 198,04 PLN
Maks. cena nabycia 204,16 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Opłata zmienna za wyniki 20% od nadwyżki ponad Benchmark
Wartość aktywów

14,2 mln PLN

(stan na dzień 28.06.2024 r.)
Saldo nabyć i umorzeń -0,09 mln PLN (czerwiec2024 r.)
Benchmark 90% Bloomberg Europe 600 Total Return Index + 10% WIBID ON****
Klasyfikacja SFDR 6

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie co najmniej 70% swoich aktywów w akcje dopuszczone do obrotu na giełdach krajów europejskich należących do UE lub OECD wskazanych w statucie funduszu, oferowanych przez podmioty mające siedzibę lub prowadzące w tych państwach działalność operacyjną. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego i sprawnego zarządzania portfelem subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

70% - 100% Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe
Pozostała część portfela Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne

Wyniki

stan na dzień 28.06.2024 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz -1,06% 0,53% 13,08% 20,17% - - 8,89%
Benchmark -0,95% 1,70% 13,57% - - - 8,85%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 28.06.2024 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 28.06.2024 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 28.06.2024 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 28.06.2024 r.

Notowania Historyczne

Z dniem 07.04.2020 r. nastąpiła zmiana nazwy i strategii inwestycyjnej Subfunduszu Noble Fund Timingowy. Wyniki inwestycyjne osiągnięte przez Subfundusz Noble Fund Timingowy przed zmianą nazwy i strategii inwestycyjnej nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w Subfunduszu Noble Fund Akcji Europejskich. Jeżeli chcesz zobaczyć dane za okres sprzed zmiany nazwy, kliknij tutaj
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.
**** Do końca 2021 roku fundusz nie posiadał benchmarku. Od 1 lutego 2022 roku nastąpiła zmiana benchmarku na 90% Bloomberg Europe 600 Total Return Index + 10% WIBID ON.

 

Data publikacji danych: 09.07.2024 r.