Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji Europejskich

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 31.07.2008 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 126,84 PLN
Maks. cena nabycia 130,76 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

16,2 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2020)
Benchmark brak

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu głównie w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach regulowanych lub rynkach zorganizowanych niebędących rynkiem regulowanym, oferowane głównie przez podmioty mające siedzibę w Państwach Członkowskich lub będące przedmiotem oferty publicznej lub dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych wskazanych w art. 9 ust. 4 pkt. 3) Części I Statutu Funduszu w państwach europejskich należących do OECD, lub prowadzące w państwach, o których mowa powyżej działalność operacyjną. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 30.04.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+8,95% +4,73% +13,08% -16,60% +3,79%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.