Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji MIŚS

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 01.08.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 67,37 PLN
Maks. cena nabycia 69,45 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

57,1 mln PLN

(stan na dzień 28.02.2020)
Benchmark 60% x mWIG40 + 20% x WIBID O/N + 10% mDAX EUR + 10% Russell 2000 USD

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje małych i średnich spółek, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale IV Statutu Funduszu  dywersyfikacji lokat. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finan-sowe określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 2 części  II rozdziale IV Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 28.02.2020

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 28.02.2020

Alokacja geograficzna portfela akcji

stan na dzień 28.02.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+11,80% +9,26% +13,54% -25,46% +10,36%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.