Noble Funds Oferta


Noble Fund
Akcji MIŚS

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.

Pierwsza wycena 01.08.2007 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 89,75 PLN
Maks. cena nabycia 92,53 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Maks. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Maks. 2%**
Opłata zmienna za wyniki 20% od nadwyżki ponad Benchmark
Wartość aktywów

29,1 mln PLN

(stan na dzień 31.08.2022 r.)
Saldo nabyć i umorzeń - 0,1 mln PLN (sierpień 2022 r.)
Benchmark 60% x mWIG40 + 20% x WIBID ON + 10% x mDAX EUR + 10% x Russell 2000 USD

Polityka inwestycyjna

Fundusz realizuje cel inwestycyjny subfunduszu poprzez inwestowanie aktywów subfunduszu w akcje małych i średnich spółek w Polsce i za granicą. Fundusz może inwestować aktywa subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w statucie funduszu. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela *

60% - 100% Akcje, ETF-y i kontrakty terminowe
Pozostała część portfela Inne aktywa, w tym obligacje i środki pieniężne

Wyniki

stan na dzień 30.09.2022 r.
1 m 3 m 12 m 36 m 60 m 120 m YTD
Subfundusz -10,69% -6,64% -29,01% -1,33% -24,14% 38,58% -28,55%
Benchmark -5,95% -8,89% -25,08% 0,46% -14,91% - -25,81%

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.08.2022 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 31.08.2022 r.

Alokacja geograficzna portfela - instrumenty udziałowe

stan na dzień 31.08.2022 r.

Struktura walutowa portfela ***

stan na dzień 31.08.2022 r.

Notowania Historyczne
NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

* Przedstawione wartości przedstawiają ekonomiczne odzwierciedlenie udziału poszczególnych składników lokat w aktywach netto subfunduszu.
** Opłata aktualna obowiązująca od dnia 01.01.2022 r. Szczegóły, w tym informacje o wynagrodzeniu dla Towarzystwa, zawarte są w statucie.
*** Większość ekspozycji walutowej jest zabezpieczona przed zmianami kursów walutowych w stosunku do PLN.