aktualności

01/03/2016

Alfa 2015 dla Noble Fund Timingowy

Subfundusz Noble Fund Timingowy zdobył nagrodę Alfa 2015 przyznawaną przez Analizy Online dla najlepszych funduszy na rynku. Fundusz oceniano pod względem jego efektywności, powtarzalności wyników oraz poziomu kosztów.

Noble Fund Timingowy został uznany za najlepszy fundusz aktywnej alokacji w 2015 roku.

To kolejne wyróżnienie dla zarządzanych przez Noble Funds TFI S.A. funduszy, podkreślające ich wysoką pozycję rynkową. W ostatnim czasie zostały one również docenione m.in. przez magazyn Forbes.

Noble Fund Timingowy

  • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2016

 

Przyznane oceny w ratingu Forbes 2015 powiązane są z wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości (dane za dane za okres 1 roku: 30.12.2014-30.12.2015; 3 lat: 28.12.2012-30.12.2015; 5 lat: 30.12.2010-30.12.2015). Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (MiŚS),Noble Fund Timingowy, Noble Fund Mieszany (dalej: subfundusz) nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.