aktualności

11/03/2016

Noble Funds najlepszym TFI 2015 roku!

Noble Funds zostało uznane za najlepsze TFI minionego roku przez Gazete Giełdy i Inwestorów ''Parkiet'' (Byki i Niedźwiedzie: „Parkiet” nagrodził rynkową elitę). Sukces Noble Funds to efekt skutecznej polityki inwestycyjnej, konsekwentnie realizowanej przez zespół zarządzających.

Wygraliśmy najwięcej w pojedynczych kategoriach, ale przede wszystkim doceniono nas jako całość i uznano najlepszym TFI. Nagroda ta utwierdza mnie w przekonaniu, że konsekwencja w zarządzaniu oraz dobór odpowiedniego zespołu ludzi to klucz do sukcesu. Jestem przekonany, że wspólnie, jako zgrany zespół wiele osiągniemy - podkreśla Mariusz Staniszewski, Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Dzięki takiemu podejściu w ofercie Noble Funds TFI znajdują się jedne z najlepszych funduszy inwestycyjnych w naszym kraju.

Na sukces Noble Funds pracowały m.in.:

Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek

 • zdobywca Złotego Portfela 2015 Gazety Giełdy i Inwestorów ''Parkiet''
 • drugie miejsce w ratingu magazynu Forbes 2016
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2013
 • najlepszy fundusz 2013 roku w swojej kategorii zdaniem konkurencji
 • najwyższa ocena ratingowa Analiz Online w 2013 roku

Noble Fund Mieszany

 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2015
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2014
 • najlepszy fundusz w swojej kategorii według Pulsu Biznesu w 2014 roku
 • pierwsze miejsce w rankingu Rzeczpospolitej w 2014 roku

Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus

 • zdobywca Złotego Portfela 2015 Gazety Giełdy i Inwestorów ''Parkiet''
 • zwycięzca ratingu magazynu Forbes 2015
 • najwyższe oceny w rankingu Forbes 2014 za okres 1 roku i 3 lat
 • zwycięzca rankingu Rzeczpospolitej
 • pierwsze miejsce w rankingach Parkietu, Dziennika Gazety Prawnej i Pulsu Biznesu

Noble Fund Timingowy

 

Źródło: Parkiet, Byki i Niedźwiedzie 2015 11.03.2016

Przedstawione informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w zaprezentowanym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Subfundusz Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, Noble Fund Timingowy (dalej: subfundusz) nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy subfunduszu muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa subfunduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez subfundusz oraz od wysokości opłaty manipulacyjnej i podatku od dochodów kapitałowych. Wartość aktywów netto subfunduszu cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Możliwe lokaty ponad 35% wartości aktywów Noble Fund Skarbowy, Noble Fund Mieszany, Noble Fund Akcji, Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek, oraz Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a w przypadku Noble Fund Timingowy oraz Noble Fund Global Return także w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie lub państwo należące do OECD. Szczegółowe informacje dotyczące subfunduszu, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty obciążające subfundusz znajdują się w Prospekcie informacyjnym i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych na stronie internetowej www.noblefunds.pl. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Organem nadzoru nad Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

zobacz wszystkie aktualności

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.