Noble Funds Oferta


Noble Fund
Stabilnego Wzrostu Plus

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 28.12.2007 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 148,28 PLN
Maks. cena nabycia 151,31 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Aktualna opłata za zarządzanie 2,5%
Wartość aktywów

79,1 mln PLN

(stan na dzień 31.12.2019)
Benchmark 25% WIG + 75% WIBID ON

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez stosowanie polityki inwestycyjnej stabilnego wzrostu aktywów opartej na inwestowaniu Aktywów Subfunduszu w polskie i zagraniczne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne przewidziane w Statucie kategorie lokat, przy zachowaniu przewidzianych w Statucie limitów.

 

 

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 31.12.2019

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 31.12.2019

Alokacja geograficzna portfela akcji

stan na dzień 31.12.2019

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
+6,17% -0,12% +8,82% -10,87% +5,47%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.