Noble Funds Oferta


Noble Fund
Africa and Frontier

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 43,26 PLN
Maks. cena nabycia 44,60 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 3,5%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

1,3 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2020)
Benchmark brak

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje znaczną część aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji zbiorowego inwestowania. Pozostałą cześć aktywów mogą stanowić akcje i inne papiery udziałowe. Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które lokują swoje aktywa w spółki prowadzące działalność w Afryce, na rynkach typu emerging markets lub frontier markets. Do kategorii rynków emerging markets i frontier markets zalicza się kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów obejmujących te rynki. Inwestując w akcje subfundusz kieruje się głównie analizą fundamentalną oraz prognozami wzrostu gospodarczego dla poszczególnych krajów i regionów świata. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego związanego z wahaniami kursów walut subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela

70%-100%** akcje, tytuły uczestnictwa z ekspozycją na rynki Afryki i frontier markets
pozostała część portfela inne kategorie lokat, w tym obligacje oraz lokaty bankowe

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.04.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.