Noble Funds Oferta


Noble Fund
Africa and Frontier

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 42,48 PLN
Maks. cena nabycia 43,79 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%*
Wartość aktywów

1,3 mln PLN

(stan na dzień 30.04.2020)
Benchmark brak

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Cel inwestycyjny Subfunduszu realizowany jest poprzez inwestowanie Aktywów Funduszu w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instytucji zbiorowego inwestowania posiadających wysoką ekspozycję na rynkach akcji spółek działających lub koncentrujących swoją działalność w Afryce lub na rynkach wschodzących (emerging markets), w tym nowych rynkach wschodzących, tj. rynkach o mniejszej, w porównaniu z rozwiniętymi rynkami wschodzącymi, kapitalizacji i płynności, lecz o dużym potencjale inwestycyjnym (frontier markets), a ponadto w inne instrumenty finansowe, które bezpośrednio lub pośrednio pozwalają osiągnąć Subfunduszowi ekspozycję na tych rynkach. Do kategorii rynków typu emerging markets i frontier markets zaliczają się kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów obejmujących te rynki.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.04.2020

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.04.2020

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.