Noble Funds Oferta


Noble Fund
Africa and Frontier

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 11.08.2010 r.
Horyzont inwestycyjny Min. 5 lat
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 43,59 PLN
Maks. cena nabycia 44,94 PLN
Prowizja za nabycie zgodna z tabelą opłat Max. 3%
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3%***
Wartość aktywów

1,5 mln PLN

(stan na dzień 30.09.2020 r.)
Benchmark Brak

Polityka inwestycyjna

Subfundusz inwestuje znaczną część aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych i instytucji zbiorowego inwestowania. Pozostałą cześć aktywów mogą stanowić akcje i inne papiery udziałowe. Subfundusz nabywa tytuły uczestnictwa emitowane przez fundusze zagraniczne, które lokują swoje aktywa w spółki prowadzące działalność w Afryce, na rynkach typu emerging markets lub frontier markets. Do kategorii rynków emerging markets i frontier markets zalicza się kraje sklasyfikowane tak według odpowiednich indeksów MSCI, FTSE lub innych znanych indeksów obejmujących te rynki. Inwestując w akcje subfundusz kieruje się głównie analizą fundamentalną oraz prognozami wzrostu gospodarczego dla poszczególnych krajów i regionów świata. W celu ograniczania ryzyka inwestycyjnego związanego z wahaniami kursów walut subfundusz stosuje techniki inwestycyjne wykorzystujące instrumenty pochodne. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego subfunduszu.

Modelowa struktura portfela

70% - 100%** Akcje, tytuły uczestnictwa z ekspozycją na rynki Afryki i frontier markets
Pozostała część portfela Inne kategorie lokat, w tym obligacje oraz lokaty bankowe

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.09.2020 r.

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.09.2020 r.

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2015 2016 2017 2018 2019
-25,28% +12,15% +18,29% -18,54% +19,77%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.