Noble Funds Oferta


Noble Fund
Mieszany

Komentarz

Zarządzający

Dokumenty

Kalkulator

Wybierz okres i kwotę inwestycji


  Czas inwestycji
do
  Kwota inwestycji


NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.

Pierwsza wycena 01.12.2006 r.
Horyzont inwestycyjny min. 3 lata
Wskaźnik ryzyka i zysku
(1 min. - 7 maks.)
Min. pierwsza wpłata 500 PLN
Min. kolejna wpłata 100 PLN
Min. cena odkupienia 138,08 PLN
Maks. cena nabycia 142,35 PLN
Koszty zarządzania w skali roku Max. 3,5%*
Aktualna opłata za zarządzanie 2,0%***
Wartość aktywów

25,4 mln PLN

(stan na dzień 30.09.2019)
Benchmark 25% x WIG + 25% x (WIBOR 3M + 2pp) + 50% x TBSP

Polityka inwestycyjna

Celem inwestycyjnym Subfunduszu jest wzrost wartości jego Aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego Subfunduszu. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Subfunduszu poprzez inwestowanie Aktywów Subfunduszu w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i obligacje zamienne, a także dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, z uwzględnieniem przewidzianych w art. 5 części II rozdziale II Statutu Funduszu zasad dywersyfikacji lokat, przy zastosowaniu aktywnej alokacji w zależności od przewidywanej koniunktury na rynkach kapitałowych. Fundusz może inwestować Aktywa Subfunduszu także w inne instrumenty finansowe określone w art. 5 ust. 2 w części II rozdziale II Statutu Funduszu, przy zachowaniu przewidzianych limitów.

Modelowa alokacja geograficzna

stan na dzień 30.09.2019

Alokacja sektorowa portfela akcji

stan na dzień 30.09.2019

Alokacja geograficzna portfela akcji

stan na dzień 30.09.2019

Notowania Historyczne

Roczne stopy zwrotu
2014 2015 2016 2017 2018
-8,60% +5,92% -1,55% +10,83% -16,73%NOTA PRAWNA
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem, a fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. W konsekwencji, wartość inwestycji może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu a uczestnicy funduszy muszą się liczyćw z możliwością utraty co najmniej części wpłaconych środków - nota prawna.